Aštuoniuose Europos regionuose stiprinami novatoriški gebėjimai teikti sveikatos priežiūros paslaugas namuose

Aštuoni Europos regionai bendromis jėgomis stengiasi paskatinti inovacijas sveikatos priežiūros sektoriuje. „Interreg Europe“ projektas „HoCare“ padėjo partneriams pasidalyti gerąja praktika ir parengti veiksmų planus, kuriais padedama gerinti politiką ir užtikrinti naujas paslaugas, kuriomis įgyvendinami novatoriški sveikatos priežiūros namuose sprendimai. Šis bendradarbiavimas stiprina regionų inovacijų sistemas ir gerina naudojimąsi ES struktūriniais ir investicijų fondais. Įdiegtos inovacijos padės senstančiai Europos visuomenei gyventi aktyviau ir ilgiau išlikti nepriklausomai.

 Papildomos priemonės

 
The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project

" Intensyviais partnerių ir jų regioninių suinteresuotųjų subjektų mainais pagal „Interreg Europe“ projektą „HoCare“ dalyvaujančiuosiuose regionuose pavyko pagerinti e. sveikatos priežiūros sektoriuje taikomas Europos struktūrinių ir investicijų fondų politikos priemones. "

projekto koordinatorius Eleftherios Loizou

Projektas „HoCare“ subūrė Kipro, Bulgarijos, Čekijos, Lietuvos, Vengrijos, Rumunijos, Portugalijos ir Slovėnijos regionus.

Per pirmąjį projekto etapą regionai keitėsi patirtimi ir pasidalijo 33 gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriuos galima atkartoti, siekiant geriau įgyvendinti politiką, pagal kurią diegiamos inovacijos priežiūros namuose sektoriuje. Iš pagrindinių šio darbo rezultatų būtų galima paminėti parengtus regionų padėties analizės dokumentus, paskelbtus bendrus teminius tyrimus bei ataskaitas ir suorganizuotus 57 mokomuosius politikos renginius. Taip kiekvienam regionui buvo sudarytos sąlygos rengti veiksmų planus, pagal kuriuos būtų galima gerinti savo politiką gerinant inovacijų sistemas ir rengiant naują priežiūros namuose politiką, produktus bei paslaugas.

Per antrąjį projekto etapą buvo įgyvendinami veiksmų planai, o šią veiklą prižiūrėjo už lėšų paskirstymą iš struktūrinių ir investicijų fondų atsakingos vadovaujančiosios regionų institucijos. Siekta gerinti naujų pagal planus parengtų projektų strateginį dėmesį, valdymą bei įgyvendinimą ir kartu užtikrinti kuo geresnį naudojimąsi galimomis ES vadovaujamomis apie 22 500 000 EUR vertės investicijomis.

Įgyvendinami pokyčiai

„Interreg Europe“ projekto „HoCare“ metodu jau pasiekta teigiamų politikos pokyčių, kurie galėtų paskatinti inovacijų diegimą priežiūros namuose sektoriuje. Pavyzdžiui, pasisėmęs įkvėpimo iš Slovėnijoje taikomos sistemos, Kipras bando naują e. sveikatos sistemą, skirtą priežiūros namuose paslaugoms. Bulgarijoje į šalies regioninę inovacijų strategiją įtrauktas telemedicinos ir nuotolinių sveikatos paslaugų plėtojimas.

Bendradarbiavimo modelis

Projekto grupė dirbo pagal vadinamąjį „keturgubos spiralės“ bendradarbiavimo modelį. Pagal jį kurti inovacijas buriasi paslaugų teikėjai, įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos ir viešojo sektoriaus institucijos. Tokiomis partnerystėmis galima pasiekti daug daugiau, nei dirbant vienai organizacijai.

Vaizdo įrašai

 

Bendra investicijų ir finansavimo iš ES suma

Bendros investicijos į „Interreg Europe“ projektą „HoCare“ siekia 1 247 673 EUR. ES regioninės plėtros fondas iš 2014–2020 m. programavimo laikotarpio „Interreg Europe“ veiksmų programos lėšų skyrė 1 041 361 EUR. Investicijos priskiriamos prioritetui „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“ ir 1.2 konkrečiam tikslui „Inovacijų įgyvendinimo politikos gerinimas“.

 

Projekto terminas

02/12/2019