Pagrindiniai regioninės politikos pasiekimai

Pateikti šalių rezultatai yra paremti Sanglaudos politikos programų, finansuotų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo lėšomis 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, baigiamojo vertinimo apibendrinamąja ataskaita . Juose pristatomos ir analizuojamos kiekvienos valstybės narės išvados, taip pat bandoma atsakyti į trijų pagrindinių grupių klausimus:

  • Kaip kiekviena valstybė narė panaudojo skirtą finansavimą arba kam išleido pinigus?
  • Kokie rezultatai buvo pasiekti ir kiek jie prisidėjo prie sanglaudos politikos tikslų?
  • Ko galima pasimokyti iš šio laikotarpio patirties, koks jo poveikis sanglaudos politikai ateityje arba kaip pagerinti politikos rengimą ir įgyvendinimą, kad ji būtų veiksmingesnė?

Iki šios svarbiausi 2007-2013 m. programavimo laikotarpioregioninės politikos pasiekimai:

Darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas

Skurdžiausiuose ES regionuose padidėjo pajamos: BVP vienam gyventojui šiose teritorijose išaugo nuo 60,5 proc. (2007 m.) iki 62,7 proc. ES vidurkio (2010 m.).

Investicijos į žmones

2,4 mln. žmonių, dalyvavusių ESF veiksmuose, remiančiuose prieigą prie užimtumo, per 6 mėnesius rado darbą (2007-2010 m.).

Kasmet apie 15 mln. žmonių visoje ES dalyvauja tūkstančiuose projektų, bendrai finansuojamų Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis.

Parama įmonėms

MVĮ buvo sukurta 323 000 darbo vietų.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų stiprinimas

Aplinkos apsaugos gerinimas

Transporto ir energijos gamybos modernizavimas

2000–2006 m. poveikis ir rezultatai nurodomi baigiamuosiuose vertinimuose.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

2007-2013 m. programavimo laikotarpio ES bendrai finansuojamų projektų pavyzdžiai