Pagrindiniai regioninės politikos laimėjimai 2014–2020 m.

ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojama sanglaudos politika yra didžiausias 2014–2020 m. tiesioginių ES biudžeto investicijų šaltinis. Naudojantis šiais trimis fondais, bus galima investuoti iš viso 485 mlrd. EUR, o finansavimas iš ES biudžeto sudarys 355 mlrd. EUR.

Toliau pristatome atrinktus investavimo tikslus ir iki šiol pasiektą jų įgyvendinimo pažangą trijose srityse:

  • Pažangi Europa: moksliniai tyrimai ir inovacijos, skaitmeninė ekonomika, MVĮ
  • Tvari Europa: mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, aplinkosaugos ir klimato politikos veiksmai, tinklų infrastruktūra
  • Įtrauki Europa: darbo rinka, socialinė įtrauktis ir žmogiškasis kapitalas

Taikydami filtrą, galite peržiūrėti konkretų įnašą pagal šalis.


Toliau pateiktas tekstas daugiausia grindžiamas 2017 m. pabaigos tikslinėmis vertėmis (nebent nurodyta kitaip). Finansavimo mastas ir investavimo tikslų įgyvendinimas išsamiai pristatomas ESI fondų atvirųjų duomenų platformoje. Ten galite rasti diagramų pagal temas, šalis, programas ir fondus.

Rodiklių lentelėse pateikiami:

  • priimtose programose nustatyti tikslai ir kasmet programų teikiama įgyvendinimo informacija
  • su pasirinktais projektais susijusios rodiklių prognozės ir
  • įgyvendintos vertės

 

Pažangi Europa

Moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms stiprinti, prieigai prie skaitmeninės ekonomikos ir IT paslaugų gerinti ir MVĮ konkurencingumui didinti skiriama daug ERPF išteklių. Toliau pristatomi atrinkti pagrindiniai investavimo rodikliai.

Remiamos įmonės

ERPF teikia daug paramos Europos įmonėms. Parama skiriama daugiau kaip 1,1 mln. įmonių (daugiausia MVĮ), kurios 2016 m. sudarė apie 4 % visų įmonių.

 

Įmonėse kuriamos darbo vietos

Naudojantis ERPF investicijomis, planuojama sukurti apie 420 000 naujų darbo vietų; 58 % jų bus sukurta Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje. Tikimasi, kad daugiau kaip 80 % šių naujų darbo vietų bus sukurta mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

 

Remiamos naujos įmonės

ERPF paramą verslui pradėti ir plėtoti gaus apie 160 000 naujų įmonių; beveik 40 % jų yra Jungtinėje Karalystėje, o 30 % – Prancūzijoje.
Pažymėtina, kad 2016 m. tikslas buvo paremti apie 6 % visų ES naujų (trumpiau nei 5 metus gyvuojančių) įmonių.

 

Geresnė mokslinių tyrimų infrastruktūra mokslininkams

Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra svarbus ERPF investicijų tikslas: geresne mokslinių tyrimų infrastruktūra galės naudotis 130 000 mokslininkų. Jie sudaro 3 % visų Europos mokslininkų – tiek mokslininkų iš viso yra Švedijoje ir Liuksemburge (2017 m.).

 

Geresnė plačiajuostė prieiga namų ūkiams

Plačiajuostę bent 30 Mbps prieigą turės papildomai 14,5 mln. namų ūkių; 68 % jų bus Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. Tikslas Ispanijoje – 25 % visų namų ūkių.
Europoje plačiajuostės bent 30 Mbps prieigos neturi 33,2 mln. Europos namų ūkių (2017 m.).

 

Tvari Europa

Investicijos, kuriomis siekiama remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose, išsaugoti ir apsaugoti gamtą, didinti išteklių vartojimo efektyvumą ir skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją bei valdymą, yra pagrindinės ERPF ir Sanglaudos fondo investicijos, kuriomis kuriama žalesnė Europa. Toliau pristatomi atrinkti pagrindiniai investavimo rodikliai.

Nauji atsinaujinančiosios energijos pajėgumai

ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis remiami papildomi 6 700 MW atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai. Pažymėtina, kad 6 700 MW sudaro apie 40 % metinių papildomų atsinaujinančiosios energijos pajėgumų Europos Sąjungoje.

 

Mažesnis energijos suvartojimas viešuosiuose pastatuose

Remiamuose viešuosiuose pastatuose planuojama sutaupyti 4 827 Gwh energijos per metus. Pažymėtina, kad šios santaupos prilygsta energijos kiekiui, kurį per metus suvartoja beveik 900 000 namų ūkių.

 

Geresnis geriamasis vanduo žmonėms

Thanks to ERDF and CF investments, 12.5 million people will gain access to new or improved water supply. 80% of the targeted beneficiaries live in Romania, Spain, Portugal, Italy and Greece. The share of Romanian citizens to benefit represents 17% of the national population.
For context, an estimated 18.1 million EU citizens do not have access to water supply (2015).

 

Geresnės nuotekų valymo paslaugos žmonėms

Įgyvendinus ERPF ir Sanglaudos fondo investicijas, 12,5 mln. žmonių galės naudotis naujomis arba geresnėmis vandentiekos paslaugomis. 80 % tikslinių naudos gavėjų gyvena Rumunijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ir Graikijoje. Šią naudą gaus 17 % visų Rumunijos gyventojų.
Pažymėtina, kad vandentiekos paslaugomis neturi galimybės naudotis apytiksliai 18,1 mln. ES piliečių (2015 m.).

 

Tiesiami arba atnaujinami geležinkeliai

Įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo investicijas, visoje Europoje bus nutiesta, rekonstruota arba atnaujinta 6 900 km geležinkelių; 73 % šios tikslinės veiklos bus vykdoma Lenkijoje, Ispanijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo investicijas planuojama nutiesti, rekonstruoti arba atnaujinti 12 % viso Lenkijos geležinkelių tinklo.
Tikslas, kad TEN-T sudarytų 4 500 km geležinkelių, (2018 m. gruodžio mėn.) atitinka 69 % visų ketinamų rekonstruoti geležinkelių.

 

Tiesiami arba atnaujinami keliai ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis bus remiamas 13 100 km kelių tiesimas, rekonstrukcija arba atnaujinimas visoje Europoje; 57 % šių kelių eis per Lenkiją, Rumuniją ir Čekiją.
Siekiant bendrojo tikslo nutiestuose arba rekonstruotuose keliuose TEN-T atkarpos sudarys 2 780 km (21 %).

 

Įtrauki Europa

ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis bus remiamas 13 100 km kelių tiesimas, rekonstrukcija arba atnaujinimas visoje Europoje; 57 % šių kelių eis per Lenkiją, Rumuniją ir Čekiją. Siekiant bendrojo tikslo nutiestuose arba rekonstruotuose keliuose TEN-T atkarpos sudarys 2 780 km (21 %).

ESF ir (arba) Jaunimo užimtumo iniciatyvos dalyviai, dalyvaujantys švietimo, mokymo veikloje ir besinaudojantys užimtumo rėmimo bei socialinės įtraukties priemonėmis

 

Geresnė vaikų priežiūra arba švietimo infrastruktūra

6,9 mln. mokinių ir studentų galės naudotis patobulinta švietimo infrastruktūra. Infrastruktūros renovacijos pranašumais naudojasi 72 % paramą gaunančios Italijos mokinių ir studentų.
ES lygmeniu 62,2 mln. Europos mokinių yra jaunesni nei 15 metų amžiaus (2016 m.).

 

Žmonės naudojasi geresnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis

Įgyvendinus ERPF investicijas, geresnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis galės naudotis daugiau kaip 46,9 mln. žmonių; daugiau kaip 50 % jų yra Ispanijos ir Lenkijos piliečiai. Lenkijoje geresnės paslaugos bus teikiamos 38 % visų gyventojų.

 

Žmonės naudojasi integruotomis miestų strategijomis

Vietovėse, kuriose įgyvendinamos integruotos miestų plėtros strategijos, gyvens 45 mln. žmonių; 60 % jų gyvens Prancūzijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Prancūzijoje ir Vengrijoje šių strategijų pranašumais pasinaudos atitinkamai 21 % ir 74 % gyventojų.