Europos struktūrinių ir investicijų fondų indėlis į darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą bei Investicijų plano ir Komisijos prioritetų įgyvendinimą

 Papildomos priemonės

 

ESI fondai – tai pagrindinė ES investicijų politikos priemonė. Iš viso 454 mlrd. EUR iš ES biudžeto buvo skirti investuoti į daugiau kaip 500 programų. Kartu su nacionaliniu bendru finansavimu, kuris siekia 183 mlrd. EUR, visa investicijų suma sudaro ne mažiau kaip 637 mlrd. EUR. ESI fondai dėl šio biudžeto tampa vis svarbesni viešųjų investicijų bendram finansavimui ir kompensuoja dėl krizės sumažėjusias nacionalines ir regionines investicijas. Tikimasi, jog 2014–2016 m. fondai sudarys vidutiniškai 14 % visų viešųjų investicijų, o kai kuriose valstybėse narėse pasieks net iki 70 %.

Daugiau negu 120 mlrd. EUR iš ESI fondų bus strategiškai investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, parems smulkųjį verslą ir skaitmenines technologijas, ir tokiu būdu prisidės prie pažangaus augimo tikslų. Fondai taip pat bus svarbūs siekiant tvaraus ES augimo. Programos, kurių biudžetas siekia 193 mlrd. EUR (didžiausias kada nors skirtas finansavimas investicijoms į energiją, aplinką, klimatą ir darnųjį transportą), reikšmingai padės Europai siekiant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Be investicijų į pagrindines infrastruktūras plačiajuosčio ryšio, transporto ar vandentiekos srityse, į švietimą ir mokymą, socialinę įtrauktį bei Europos darbo jėgos profesinį prisitaikymą, ESI fondai tiesiogiai rems du milijonus įmonių visoje Europoje, kad padidintų jų konkurencingumą bei padėtų kurti naujoviškus produktus ir naujas darbo vietas.

Be to, ESI fondai, būdami svarbi Investicijų plano Europai dalis ir papildydami Europos strateginių investicijų fondą (ESIF), sutelks investicijas, rems struktūrines reformas, skatins privačiojo sektoriaus finansavimą, spręs rinkos nepakankamumo problemas ir gerins investicijų aplinką.

Tikimasi, jog per ateinančius aštuonerius metus pagal ESI fondus įgyvendinamos 456 nacionalinės ir regioninės programos bei 79 tarpregioninio bendradarbiavimo programos sudarys kritinę investicijų masę svarbiausiose augimo srityse, o tai teigiamai veiks ES ekonomiką.

Komunikate „Investicijos į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą: kuo labiau padidinti Europos struktūrinių ir investicijų fondų poveikį“ pateikiama apžvalga, ko tikimasi iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) 2014–2020 m., kurie per dešimtmetį tiesiogiai prisidės prie ES tikslų siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, bei Investicijų plano ir Komisijos prioritetų įgyvendinimo. Ataskaitoje taip pat nurodyti derybų su visomis valstybėmis narėmis dėl partnerystės sutarčių ir programų rezultatai.

 • Investicijos į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą: kuo labiau padidinti ESI fondų poveikį en pdf
 • Europos teritorinis bendradarbiavimas / INTERREG en pdf
 • Atskirų šalių informacija en pdf
 • Vertinimas ir tvarkaraštis en pdf

Investicijų sritys:

 • darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir investicijos de en fritbgesro pdf
 • bendroji skaitmeninė rinka de en fritbgesro pdf
 • energetikos sąjunga ir klimatas de en fritbgesro pdf
 • vidaus rinka de en fritbgesro pdf
 • ekonominė ir pinigų sąjunga de en fritbgesro pdf
 • teisingumas ir pagrindinės teisės de en fritbgesro pdf
 • migracija de en fritbgesro pdf

Duomenų vizualizavimas ir bendrieji duomenys

Darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir investicijos de en fritbgesropdf


Bendroji skaitmeninė rinka de en fritbgesro pdf


Energetikos sąjunga ir klimatas de en fritbgesro pdf


Vidaus rinka de en fritbgesro pdf


Ekonominė ir pinigų sąjunga de en fritbgesro pdf


Teisingumas ir pagrindinės teisės de en fritbgesro pdf


ESI fondų ir ESIF papildomumas

 • Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei Europos strateginių investicijų fondo papildomumas: koordinavimo, sinergijos ir papildomumo užtikrinimas en pdf - santrauka bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

ESI fondai apima: