Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Stebėsena

ES struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų lėšos turi būti leidžiamos efektyviai ir laikantis nustatyto tikslo. Todėl ES teisės aktuose nustatytos išsamios vertinimo ir stebėsenos procedūros. Jų tikslas – patikrinti, ar ESI lėšas naudojančios veiksmų programos tinkamai veikia ir pasiekia rezultatus, atitinkančius sutartus kriterijus.

Komisija sukūrė stebėsenos sistemą, apimančią griežtus patvirtinimo, kontrolės ir taisymo mechanizmus. Valstybės narės turi atlikti finansavimą gaunančių projektų patikras ir auditus, o Komisija savo ruožtu gali atlikti patikrinimus vietoje.

ESI fondų finansų valdymo taisyklės reikalauja, kad valstybė narė atliktų veiksmų programų įgyvendinimo įvertinimą, pasitelkdama tvirtinančiąją instituciją, audito instituciją ir stebėsenos komitetą.

Tolesnė informacija