Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

1975 m. įkurtas ERPF teikia finansinę paramą regioninių ekonomikų plėtrai ir struktūrinei pertvarkai, ekonomikos pokyčiams, konkurencingumo stiprinimui bei teritoriniam bendradarbiavimui visoje ES. ERPF yra vienas iš ES struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) – kartu su Europos socialiniu fondu (ESF), Sanglaudos fondu, Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) bei Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF).

2014–2020 m. laikotarpiu ERPF biudžetas siekia daugiau kaip 250 mlrd. eurų. Fondas remia projektus, atitinkančius 11 sanglaudos politikos teminių tikslų. Daugiausiai dėmesio ERPF skiria keturiems pagrindiniams prioritetams:

 • stiprinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas,
 • didinti IRT prieinamumą, naudojimą ir kokybę,
 • stiprinti MVĮ konkurencingumą,
 • remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose.

ERPF taip pat finansuoja tarpvalstybinius ir tarpregioninius projektus, atitinkančius Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.