Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

2014–2020 m. ES taikos ir susitaikymo programa (PEACE) Aplinka
Atokiausi regionai Audito institucija
Bendrojo finansavimo dydis Biudžetas
Darnus vystymasis ES solidarumo fondas
ESPON (Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklas) Ekonominė ir socialinė sanglauda
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) Europos kaimynystės priemonė (EKP)
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) Europos socialinis fondas (ESF)
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESIF) Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) Europos užimtumo strategija (EUS)
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Ex ante sąlygos
Finansiniai taisymai Finansinės priemonės
INTERACT INTERREG EUROPE
Informacija ir viešinimas Inovacijos
Išlaidų tinkamumas Kalnuotos vietovės
Kontrolė ir auditas Lygios galimybės
Lėšų atgavimas Mokėjimai
N+2 taisyklė NUTS
Papildomumas Partnerystė
Partnerystės sutartis Pasidalijamasis valdymas
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA) Plėtra
Programavimas Proporcingumas
Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslas Regionų komitetas
Reglamentai Sanglaudos ataskaita
Sanglaudos fondas Sanglaudos politika
Stebėsena Stebėsenos komitetas
Stojimo derybos Strategija „Europa 2020“
Subsidiarumas Sukčiavimas
Tarpregioninis bendradarbiavimas Tarpvalstybinis bendradarbiavimas
Techninė pagalba Teritorinė sanglauda
Transeuropiniai tinklai (TEN) Transportas
Tvirtinančioji institucija URBACT – miestų plėtros tinklo programa
Užimtumas Vadovaujančioji institucija
Valstybės pagalba Veiklos peržiūros planas
Veiksmų programa Vertinimas
Visuotinės dotacijos Įsipareigojimo panaikinimas
Šiaurės Airijos darbo grupė „RegioStars“ apdovanojimai
„Regionų ekonominiai pokyčiai“