Transporto ir energijos tinklai

Investicijos į transporto paslaugas ir infrastruktūrą teikia tiesioginės naudos piliečiams ir įmonėms. 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu sanglaudos politika ypatingą prioritetą skiria pažangiam judumui, daugiarūšiam transportui, švariam transportui ir judumui mieste. Sanglaudos politika taip pat remia investicijas į pažangią energijos paskirstymo, laikymo ir perdavimo sistemų infrastruktūrą (ypač mažiau išsivysčiusiuose regionuose).

Tvarus transportas ir judumas

Skatinti tvarų transportą ir šalinti pagrindinių transporto infrastruktūrų trukdžius yra vienas iš vienuolikos 2014–2020 m. sanglaudos politikos tikslų.  Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas gali bendrai finansuoti projektus, susijusius su šiais investavimo prioritetais, atitinkančiais 7-ąjį teminį tikslą:

  • Remti daugiarūšę bendrą Europos transporto erdvę investuojant į transeuropinį transporto tinklą (TEN-T);
  • Stiprinti regioninį judumą, antrinius ir tretinius mazgus prijungiant prie TEN-T infrastruktūros, įtraukiant daugiarūšius mazgus (tik ERPF);
  • Plėtoti ir tobulinti aplinką tausojančias (taip pat ir mažai triukšmo skleidžiančias) ir mažai anglies dioksido išskiriančio transporto sistemas, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūras, siekiant skatinti tvarų regioninį ir vietos judumą;
  • Plėtoti ir atkurti visuotines, aukštos kokybės ir sąveikias geležinkelio sistemas ir skatinti triukšmo mažinimo priemones.

ES paramą taip pat galima skirti investicijoms į mažai anglies dioksido išskiriantį transportą pagal teminį tikslą, nukreiptą į paramą perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose, ypač tvaraus daugiarūšio miesto judumo skatinimą (4-asis teminis tikslas).
Kad šios investicijos turėtų didžiausią poveikį, 2014–2020 m. laikotarpiu ypatingas dėmesys skiriamas poreikiui užtikrinti stabilią strateginę aplinką (viena priemonių yra transporto planas, kurį priima valstybės narės. Jis atskleidžia, kaip projektai prisidės prie bendros Europos transporto erdvės ir transeuropinio transporto tinklo plėtros). 

Energijos infrastruktūra ir sąveikos

Investicijos į pažangią energijos paskirstymo, laikymo ir perdavimo sistemų infrastruktūrą taip pat patenka į 2014–2020 m. laikotarpio Sanglaudos politikosteminių tikslų aprėptį. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas gali bendrai finansuoti projektus, susijusius su šiais investavimo prioritetais, atitinkančiais 7-ąjį teminį tikslą:

  • pagerinti energijos efektyvumą ir užtikrinti tiekimą plėtojant pažangias energijos paskirstymo, laikymo ir perdavimo sistemas bei integruojant paskirstytą gamybą iš atsinaujinančių šaltinių.

Tokios investicijos gali būti susijusios su elektros ir gamtinių dujų projektais, prisidėti prie pažangių sistemų plėtros ir papildyti investicijas, kuriomis remiamas perėjimas prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos. Valstybėms narėms taikoma išankstinė sąlyga: kad gautų paramą, jos turi  būti parengusios išsamius planus, kuriuose aprašomi nacionaliniai energijos infrastruktūros prioritetai, atitinkantys trečiąjį Energijos vidaus rinkos teisės aktąir Europos Sąjungos dešimties metų tinklų plėtros planą. Planuose turi būti pateikiami tikroviški ir aiškūs projektų, kuriems siekiama paramos iš ERPF, apmatai.

Paramą investicijoms į pažangias elektros paskirstymo sistemas ir atsinaujinančiosios energijos paskirstymą (bei gamybą) galima gauti ir pagal 4-ąjį teminį tikslą (mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika).


Tiek investicijų įtransportą, tiek į energiją atveju, sanglaudos politikos parama turi būti planuojama glaudžiai siejant ją su parama, gaunama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), siekiant užtikrinti papildomumą ir optimalias sąsajas tarp skirtingų rūšių infrastruktūrų vietos, regioniniu, nacionaliniu, makroregioniniu ir Europos lygmenimis.

Tikimasi, kad privatūs finansavimo šaltiniai suteiks didžiąją investicijų į šią sritį dalį, o galimas finansavimo spragas papildys viešieji ištekliai. Viešasis finansavimas neturėtų pakeisti privačių investicijų. Jis turėti papildyti ir prisidėti , laikantis valstybės pagalbos taisyklių.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020