Turizmas

Europa yra turistų lankomiausias tikslas. Turizmas atlieka svarbų vaidmenį daugelio Europos regionų – ypač mažiau išsivysčiusių – plėtroje. Jis reikšmingas dėl savo pastebimo šalutinio poveikio ir darbo vietų kūrimo (pirmiausia – jauniems žmonėms) potencialo. Be to, turizmui būdingas ypatingas atsparumas. Nuolatinis turizmo augimas pastebėtas net ir pastarosios krizės metu.

 Papildomos priemonės

 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) remia turizmo konkurencingumą, tvarumą ir kokybę regioniniu ir vietos lygmenimis. Žinoma, turizmas glaudžiai susijęs su gamtos išteklių, istorinių ir kultūros vertybių naudojimu ir miestų bei regionų patrauklumu gyventi, dirbti ir viešėti. Jis taip pat susijęs su gaminių ir paslaugų, kurias įsigyti ir kuriomis mėgautis gali lankytojai, plėtra, inovacijomis ir įvairinimu.

2014–2020 m. programavimo laikotarpis

Į Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) reglamentų teminius tikslus turizmas nebuvo įtrauktas, nes jis labiau suvoktinas kaip priemonė ar sektorius, o ne kaip tikslas. Vis dėlto reglamentuose numatyta daug galimybių investuoti į pažangų turizmą.

Komisija skelbė temines turizmo investicijų gaires. Gairėse rekomenduojama, kad investicijos:

  • būtų suderintos su vienu ar keliais teminiais tikslais ir investicijų prioritetais.
  • atitiktų nacionalinių, regioninių ar tarptautinių veiksmų programų SSGG analizę
  • dėmesį skirtų geresniam vietos kultūros vertybių ir turizmo išteklių panaudojimui,
  • inicijuotų gaminių, procesų ir paslaugų inovacijas, įvairinimą bei specializaciją nišinėse rinkose, siekiant įveikti priklausomybę nuo žemos pridėtinės vertės, laikinų darbų ir užtikrinti ekonomikos aktyvumą ir užimtumą ne turizmo sezono metu.
  • Ypatingą dėmesį reikia skirti trigubam MVĮ ir klasterių, klasterinių ar tarpklasterinių veiklų kompetencijos pajėgumų, inovacijų ir tarptautinimo atnaujinimui (taip pat stiprinant vidinius ir išorinius ryšius).
  • Vienas išskirtinių turizmo sektoriaus pranašumų: barjerai patekti į rinką yra ypač žemi, todėl daugiausia dėmesio reikėtų skirti verslumo ir naujų įmonių kūrimo paramai.

Turizmas ir toliau atliks perspektyvų vaidmenį planuojamų ERPF investicijų bei susijusių investicijų į gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą, apsaugą, skatinimą ir plėtrą (žr. diagramą). Planuojama ERPF parama siekia maždaug 8 mlrd. eurų.

eye@RIS3 duomenų bazė, kurioje kaupiami Europos regioninių pažangiųjų specializacijų formavimo dokumentai (duomenų bazę valdo Pažangiosios specializacijos platforma), rodo, kad daugelis regionų savo pažangiosios specializacijos strategijose prioritetą skiria turizmo srities paslaugų inovacijoms ir verslo modelių inovacijoms, ir šiam tikslui bus skirta reikšminga lėšų suma.

Regionai savo pastangas skirs konkurencingų nišinių rinkų bei prekių ženklų plėtrai (pvz., turizmui vyresnio amžiaus žmonėms („sidabrinė ekonomika“) ar ekologiniam turizmui, turizmo vertės grandinės atnaujinimui siekiant aukštesnių rinkos segmentų) ir įvairins turizmo veiklas, kad sumažintų priklausomybę nuo sezoninio turizmo.

Šie regionai yra sudarę išsamias strategijas, apimančias ne tik aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą investuojant į turizmo srities inovacijas, bet ir sutelkiant dar daugiau šalutinių poveikių į kitas pramones (pvz., kultūros ir kūrybos pramones, žemės ūkio maisto produktų pramonę, statybos pramonę ir pan.)