MVĮ konkurencingumas,

Mažos ir vidutinio dydžio įmonės yra gyvybiškai svarbios ES ekonomikai. Jos sudaro 99 proc. Europos įmonių ir apima du trečdalius privataus sektoriaus darbo vietų.

MVĮ konkurencingumo didinimas yra vienas iš vienuolikos 2014–2020 m. sanglaudos politikos teminių tikslų, bet MVĮ taip pat remiamos ir pagal kitus teminius tikslus, pirmiausia mokslinių tyrimų ir inovacijų, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos bei informacinių ir ryšių technologijų tikslus. Daugiau kaip 65 mlrd. EUR arba apie 20 % Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimo aiškiai skiriama MVĮ, todėl ERPF yra vienas iš pagrindinių naujosios MVĮ strategijos, kuria siekiama sustiprinti „žmonėms tarnaujančią ekonomiką“, paramos šaltinių. MVĮ taip pat pravartus vis dažnesnis naudojimasis finansinėmis priemonėmis, kuriomis 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu pritraukiama papildomų ES, nacionalinių ir regioninių lėšų.

Šios investicijos padės MVĮ:

 • gauti investicijų finansavimą per dotacijas, paskolas, paskolų garantijas, rizikos kapitalą ir t. t.;
 • naudotis tiksline įmonėms skirta parama, pvz., praktine patirtimi ir patarimais, informacija ir tinklų galimybėmis, tarptautinėmis partnerystėmis;
 • pagerinti MVĮ prieigą prie pasaulinių rinkų ir tarptautinių vertės grandinių;
 • išnaudoti naujus augimo šaltinius, tokius kaip žalioji ekonomika, darnusis turizmas, sveikata ir socialinės paslaugos, įskaitant „senjorų ekonomiką“ ir kultūros bei kūrybos sektorius;
 • investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir organizacijas, teikiančias praktinį profesinį rengimą ir mokymą;
 • užmegzti vertingus ryšius su mokslinių tyrimų centrais ir universitetais, skatinančiais inovacijas.
 • Kurti pradedančiąsias įmones ir plėsti jų veiklą

Naujos supaprastintos bendrosios taisyklės ir priemonės palengvins MVĮ prieigą prie sanglaudos politikos lėšų 2014–2020 m. Tai apima:

 • pranešimą internetu apie tai, kaip naudojami fondai;
 • aiškesnius tinkamumo kriterijus,
 • tikslingesnius ir retesnius mažų operacijų auditus,
 • didesnę parengimo ir prieigos prie finansinių priemonių aprėptį ir supaprastinimą.

Žr. 2007–2013 m. ERPF paramos MVĮ ex post vertinimą.

Didesnės investicijos į MVĮ 2014–2020 m. laikotarpiu papildys 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio ES sanglaudos politikos pasiekimus:

 • paramą gavo daugiau kaip 95 000 naujai įsteigtų įmonių;
 • MVĮ sukurta daugiau kaip 300 000 darbo vietų.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020