MVĮ konkurencingumas,

Mažos ir vidutinio dydžio įmonės yra gyvybiškai svarbios ES ekonomikai. Jos sudaro 99 proc. Europos įmonių ir apima du trečdalius privataus sektoriaus darbo vietų. Europos struktūriniai ir investicijų fondai 2014–2020 m. valstybėms narėms suteiks prieigą prie daugiau kaip 450 mlrd. eurų, skirtų finansuoti investicijas į darbo vietų stiprinimą ir augimą.

 Papildomos priemonės

 

Pagerinti MVĮ konkurencingumą yra vienas iš vienuolikos 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politikos teminių tikslų. Teminiai tikslai apims ir papildomas investicijas į MVĮ, konkrečiai: mokslinius tyrimus ir inovacijas, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos bei informacijos ir ryšių technologijų. 57 mlrd. eurų (t. y. maždaug 20 proc. lėšų) Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) skirs būtent MVĮ. Taip pat tikimasi, kad MVĮ gaus naudos iš pagausėjusio finansinių priemonių naudojimo, 2014–2020 m. sutelksiančio papildomas ES, nacionalines ir regionines lėšas.

Šios investicijos padės MVĮ:

 • gauti investicijų finansavimą per dotacijas, paskolas, paskolų garantijas, rizikos kapitalą ir t. t.;
 • naudotis tiksline įmonėms skirta parama, pvz., praktine patirtimi ir patarimais, informacija ir tinklų galimybėmis, tarptautinėmis partnerystėmis;
 • pagerinti MVĮ prieigą prie pasaulinių rinkų ir tarptautinių vertės grandinių;
 • išnaudoti naujus augimo šaltinius, tokius kaip žalioji ekonomika, darnusis turizmas, sveikata ir socialinės paslaugos, įskaitant „senjorų ekonomiką“ ir kultūros bei kūrybos sektorius;
 • investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir organizacijas, teikiančias praktinį profesinį rengimą ir mokymą;
 • užmegzti vertingus ryšius su mokslinių tyrimų centrais ir universitetais, skatinančiais inovacijas.

Naujos supaprastintos bendrosios taisyklės ir priemonės palengvins MVĮ prieigą prie sanglaudos politikos lėšų 2014–2020 m. Tai apima:

 • pranešimą internetu apie tai, kaip naudojami fondai;
 • aiškesnius tinkamumo kriterijus,
 • tikslingesnius ir retesnius mažų operacijų auditus,
 • didesnę parengimo ir prieigos prie finansinių priemonių aprėptį ir supaprastinimą.

Didesnės investicijos į MVĮ 2014–2020 m. laikotarpiu papildys 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio ES sanglaudos politikos pasiekimus:

 • paramą gavo daugiau kaip 95 000 naujai įsteigtų įmonių;
 • MVĮ sukurta daugiau kaip 300 000 darbo vietų.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020