Kaimo plėtra

Kaimo vietovės sudaro pusė Europos, jose gyvena apie 20 % populiacijos. Tačiau dauguma kaimo vietovių yra nepalankiausi ES regionai, jų BVP vienam gyventojui yra žymiai mažesnis nei Europos vidurkis.

Siekiant padėti kaimo regionams augti ir kelti užimtumo bei gyvenimo standartus, Europos Sąjungos kaimo plėtros politika nustatė tris visa apimančius tikslus: Geresnis žemės ūkio konkurencingumas, tvaraus gamtinių išteklių ir klimato tvarkymo pasiekimas, subalansuota teritorinė kaimo vietovių plėtra. Šių tikslų laikosi ir ES sanglaudos politika. Todėl Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Europos socialinis fondas (ESF) papildo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pasiekimus.