Efektyvus viešasis administravimas

ES sanglaudos politikos lėšos investuojamos į institucinių gebėjimų kūrimą ir reformas, atitinkančias 11-ą teminį tikslą (pilną 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio 11 teminių tikslų sąrašą rasite čia) ir techninę pagalbą, skirtą stiprinti administracinius gebėjimus lėšoms valdyti.

11-as teminis tikslas

Tikslas – sukurti institucijas, kurios būtų stabilios ir prognozuojamos, tačiau kartu pakankamai lanksčios reaguoti į daugelį visuomenės problemų, atviros dialogui su visuomene ir pajėgios įdiegti naujus politikos sprendimus bei teikti geresnes paslaugas. . Investicijos į viešojo sektoriaus struktūras, žmogiškąjį kapitalą, sistemas ir priemones yra orientuotos į veiksmingesnius organizacinius procesus, modernų valdymą, motyvuotus ir kvalifikuotus valstybės tarnautojus.

Sanglaudos politikos parama, skirta viešojo administravimo reformoms, yra susijusi su konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis, ekonominio koregavimo programomis (kai tai aktualu) ir nacionalinėmis reformų programomis..

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Pagrindiniai Europos socialinio fondo veiksmai:

Investicijos į viešųjų administracijų institucinius gebėjimus ir viešųjų paslaugų efektyvumą (visuose valdžios lygmenyse), siekiant reformų, geresnio reguliavimo ir gero valdymo:

  • reformos, užtikrinančios geresnius teisės aktus, politikų sinergiją ir efektyvų viešųjų politikų valdymą, viešojo administravimo ir viešųjų išlaidų naudojimo skaidrumą, vientisumą ir atskaitomybę;
  • žmoniškųjų išteklių strategijų ir politikų plėtra ir įgyvendinimas;
  • Administravimo paslaugų efektyvumo gerinimas;

Suinteresuotųjų subjektų, įgyvendinančių užimtumo, švietimo, sveikatos ir socialines politikas, gebėjimų kūrimas bei sektoriniai ir teritoriniai susitarimai dėl reformų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis:

  • suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos, gebėjimų stiprinimas, siekiant padėti jiems efektyviau prisidėti prie užimtumo, švietimo ir socialinių politikų;
  • sektorinių ir teritorinių užimtumo, socialinės įtraukties, sveikatos ir švietimo sričių susitarimus visuose teritoriniuose lygmenyse plėtra.

Pagrindiniai Europos regioninės plėtros fondo veiksmai:

  • Institucinių gebėjimų ir viešųjų administracijų bei viešųjų paslaugų, susijusių su ERPF įgyvendinimu ir parama ESF finansuojamiems institucinių gebėjimų ir efektyvaus viešojo administravimo veiksmams, efektyvumo stiprinimas. Prireikus suteikiama įranga ir infrastruktūra, padedanti modernizuoti viešąsias paslaugas tokiose srityse kaip užimtumas, švietimas, sveikata, socialinės politikos ir muitinės.
  • Taip pat gali būti finansuojami administraciniai gebėjimai, susiję su Europos teritoriniu bendradarbiavimu.

Pagrindiniai Sanglaudos fondo veiksmai:

  • Viešųjų administracijų institucinių gebėjimų ir viešųjų paslaugų, susijusių su Sanglaudos fondo įgyvendinimu, stiprinimas.

Techninė pagalba

Pagal 11-tą teminį tikslą investuojant į efektyvų viešąjį administravimą, taip pat teikiama techninė pagalba institucijoms, kurios administruoja ir naudoja ESI lėšas, siekiant padėti joms atlikti užduotis, skirtas pagal įvairius Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų reglamentus.

Techninė pagalba taip pat remia veiksmus, skirtus sumažinti administracinę naštą paramos gavėjams ir veiksmams, stiprinantiems ESI lėšas naudojančių paramos gavėjų bei atitinkamų partnerių gebėjimus.

Komisija pradėjo įgyvendinti kelias iniciatyvas, kurių tikslas yra remti lėšų įgyvendinimą. Šios iniciatyvos apima TAIEX REGIO PEER 2 PEER mainų sistemą ir valstybių narių ekspertams skirtą mokymą apie ESI fondų taisykles ir reglamentus bei seminarus apie kovos su sukčiavimu ir korupcija priemones, susijusias su lėšų valdymu.

Techninės pagalbos intervencijos skirtos tik ESI fondams (pvz., stiprinti lėšų valdymui reikalingus žmogiškuosius išteklius, samdyti konsultantus tyrimams, projektų rengimui arba stebėsenos ir (arba) vertinimo veikloms, mokymams, bendradarbiavimui ir pan.), tad jas riboja programavimo laikotarpis. 11-as teminis tikslas yra platesnis ir ilgalaikiškesnis. Pagrindinis dėmesys skiriamas tikroms reformos ir sisteminiams pokyčiams, pagerinsiantiems viešojo administravimo efektyvumą, nepriklausantį nuo ES lėšų valdymo.

Nuorodos