Programų rengimas ir įgyvendinimas

Regioninė politika paliečia visas ES dalis ir visuose lygiuose - nuo visos ES ir nacionalinio masto iki Europos regionų ir vietos bendruomenių. Tai ES sanglaudos politikos dalis - Europos Sąjungos strategija remia ir palaiko bendrą harmoningą valstybių narių bei regionų plėtrą. Politiką įgyvendina nacionalinės ir regioninės įstaigos bendradarbiaudamos su Europos Komisija.

Sanglaudos politikos programa nustatoma 7 metų laikotarpiui.

Strategijos įgyvendinimas apima šiuos etapus:

  • Dėl politikos biudžeto ir jo naudojimo taisyklių bendrai nusprendžia Europos Taryba ir Europos Parlamentas remdamiesi Komisijos pasiūlymu.
  • Sanglaudos politikos principai ir prioritetai išgryninami Komisijos ir ES šalių konsultacijų metu. Kiekviena valstybė narė sukuria partnerystės sutarties projektą, kuriame apibūdinama šalies strategija ir pasiūlomas programų sąrašas. Be to, valstybės narės pateikia veiksmų programų (OP) projektus, apimančius visas valstybes nares ir (arba) regionus. Taip pat bus bendradarbiavimo programų, apimančių daugiau nei vieną šalį.
  • Komisija derasi su nacionalinėmis institucijomis dėl galutinio partnerystės sutarties turinio ir dėl kiekvienos programos. Programose pateikiami šalies ir (arba) regionų prioritetai ar atitinkama bendradarbiavimo sritis. OP programavime ir valdyme gali dalyvauti darbuotojai, darbdaviai bei pilietinės visuomenės institucijos.
  • Programas įgyvendina valstybės narės ir jų regionai. Tai reiškia šimtų tūkstančių projektų pasirinkimą, stebėseną ir vertinimą. Šį darbą organizuoja kiekvienos šalies ir (arba) regiono vadovaujančiosios institucijos.
  • Komisija paskiria lėšas (kad šalys galėtų jas išleisti savo programoms).
  • Komisija skiria patvirtintas išlaidas kiekvienai šaliai.
  • Komisija stebi kiekvieną programą kartu su atitinkama šalimi.
  • Komisija ir valstybės narės pateikia ataskaitas programavimo laikotarpio metu.