2014-2020 m. prioritetai

Kokios yra 2014-2020 m. naujovės?

  • Didesnis dėmesys rezultatams: aiškesni ir išmatuojami siekiai geresnei atskaitomybei.
  • Supaprastinimas: vienas taisyklių rinkinys visiems penkiems fondams.
  • Sąlygos: įvedamos išankstinės sąlygos, kurias privalu įvykdyti prieš gaunant fondų investicijas.
  • Didesnis dėmesys miestams ir kovai už socialinę integraciją: paskirta minimali ERPF dalis integruotiems projektams miestuose, minimali ESF dalis – paramai marginalizuotoms bendruomenėms.
  • Ryšys su ekonomine reforma: Komisija gali suspenduoti finansavimą valstybei narei, kuri nesilaiko ES ekonomikos taisyklių.

Kokie yra prioritetai?

Sanglaudos politika nustatė 11 teminių tikslų, remiančių augimą 2014-2020 m. laikotarpiu.

  • ERPF investicijomis bus remiami visi 11 tikslų, tačiau 1–4 tikslai yra pagrindiniai investavimo prioritetai. 
  • Pagrindiniai ESF prioritetai yra 8-11 tikslai, nors fondas remia ir 1-4 tikslus.
  • Sanglaudos fondas remia 4-7 ir 11 tikslus.  

1. Stiprinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas

2. Gerinti prieigą prie informacijos ir ryšių technologijų (IRT), galimybę jomis naudotis bei jų kokybę

3. Stiprinti MVĮ konkurencingumą

4. Remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos

5. Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir valdymą

6. Saugoti aplinką ir skatinti efektyvų išteklių naudojimą

7. Skatinti tvarų transportą ir gerinti tinklo infrastruktūras

8. Skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą, remti darbo jėgos judumą

9. Skatinti socialinę integraciją, kovoti su skurdu ir bet kokia diskriminacija

10. Investuoti į švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą

11. Gerinti viešojo administravimo efektyvumą