Lėšų investavimo ir valdymo gerinimas

Komisija teikia valstybėms narėms paramą, kad joms būtų lengviau kuo geriau pasinaudoti sanglaudos politikos finansavimu ir spręsti su įgyvendinimu susijusias problemas. Ši parama 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu padidinta.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Valstybių narių gebėjimas veiksmingai valdyti Europos struktūrinius ir investicijų fondus – vienas pagrindinių sėkmingos sanglaudos politikos veiksnių. Tobulindama struktūras, žmogiškuosius išteklius, sistemas ir priemones, Komisija padeda stiprinti administracinius nacionalinių ir regioninių administravimo institucijų gebėjimus. Be investicijų į fondų valdymo gebėjimus, 2014–2020 m. sanglaudos politikos lėšomis finansuojant institucinių gebėjimų stiprinimą ir reformą, plačiau remiamas veiksmingas viešasis administravimas.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER. Regionų ekspertų mainai

Ekspertų mainų sistema TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en – tai įvairių šalių poreikių ir praktinės patirties derinimo priemonė. Naudojantis šia paklausa grindžiama priemone, rengiamos ekspertų misijos, mokomieji vizitai, konkretūs praktiniai seminarai ir taip tiesiogiai atsižvelgiama į konkrečius fondų valdymo veikla užsiimančių nacionalinių arba regioninių valdžios institucijų prašymus.

Sąžiningumo paktai

Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas yra įsipareigojęs ieškoti naujų būdų, kaip apsaugoti ES fondus nuo netinkamo valdymo, sukčiavimo ir korupcijos rizikos, išbandyti šiuos būdus ir didinti fondų naudojimo skaidrumą. Kaip vieną iš šios srities iniciatyvų pradėjome bandomąjį projektą „Sąžiningumo paktai – pilietinis kontrolės mechanizmas, apsaugantis ES lėšas nuo sukčiavimo ir korupcijos“. Jis įgyvendinamas kartu su „Transparency International“. Siekiama išbandyti, kaip būtų galima taikyti sąžiningumo paktus, įgyvendinant kelis ES struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis valstybėse narėse bendrai finansuojamus projektus.
Daugiau informacijos apie sąžiningumo paktus ir bandomąjį projektą rasite čia en.

ESI fondų paramos gavėjams taikomų administracinių procedūrų supaprastinimą stebinti aukšto lygio grupė

Ekspertų grupės užduotis – patarti Komisijai Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų paramos gavėjams taikomų administracinių procedūrų supaprastinimo ir tenkančios administracinės naštos sumažinimo klausimais.
ESI fondų paramos gavėjams taikomų administracinių procedūrų supaprastinimą stebinti aukšto lygio grupė en

Atsiliekančių regionų iniciatyva

Komisija aiškinsis, kodėl atsilieka regionai, kurių ekonominio išsivystymo lygis yra žemas arba kurių BVP augimas kelis metus yra neigiamas. Ši tendencija kelia didelį susirūpinimą įgyvendinant sanglaudos politiką, kuria siekiama mažinti Europos regionų išsivystymo lygio skirtumus.
Atsiliekančių regionų iniciatyva en.

Taisyklių ir teisės aktų mokymai ekspertams

Komisija rengia su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu ir Sanglaudos fondu dirbančioms vadovaujančiosioms, tvirtinančiosioms ir audito institucijoms skirtus mokymus en. Per juos daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams naujiems 2014–2020 m. ES sanglaudos politikos teisės aktų sistemos aspektams. Mokymus sudaro du moduliai:

  • programavimas ir įgyvendinimas;
  • finansinio valdymo ir kontrolės klausimai.
Informacinis pranešimas. ES socialinės politikos fondų lėšų naudojimo ir valdymo gerinimas ES valstybėse narėse ir regionuose (2015 m. kovo 24 d.)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Viešųjų pirkimų veiksmų planas

Komisijos Viešųjų pirkimų veiksmų plane en nustatytos įvairios iniciatyvos, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms gerinti administravimo institucijų ir naudos gavėjų veiklos rezultatus, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu taikant viešųjų pirkimų procedūras ES investicijoms.

Regioninės ir miestų politikos praktikų bendruomenės

Kad galėtume keistis praktika ir patirtimi, kartu su vadovaujančiosiomis institucijomis stengiamės sukurti vadovaujančiosiose ir (arba) tarpinėse institucijose dirbančių praktikų bendruomenes. Todėl pritaikėme naujoviškesnius darbo būdus ir ėmėme taikyti politikos laboratorijos metodą.
Regioninės ir miestų politikos praktikų bendruomenės en

Naujųjų reglamentavimo aspektų įtraukimo į programavimo procesą tyrimai

Šių tyrimų tikslas – įvertinti, kaip naujieji reformuotos politikos reglamentavimo aspektai įtraukiami į programavimo procesą. Be to, iš naujausio tyrimo sužinoma apie 2007–2013 m. projektų dydį.
Tiriant teikiami įrodymai ir sudaromas analitinis pagrindas diskusijoms, kaip formuoti politiką po 2020 m., taip pat atliekami susiję poveikio vertinimai.
Naujųjų reglamentavimo aspektų įtraukimo į programavimo procesą tyrimai en

ARACHNE

ARACHNE yra Europos Komisijos sukurta integruota duomenų gavybosir duomenų gerinimo IT priemonė. Jos tikslas – padėti vadovaujančiosioms institucijoms atlikti administracinę kontrolę ir valdymo patikras, susijusias su struktūriniais fondais (Europos socialiniu fondu ir Europos regioninės plėtros fondu).
Rizikos Vertinimo Priemonė Arachne

ES bendrieji gebėjimai ERPF ir Sanglaudos fondo lėšoms valdyti ir įgyvendinti

Komisija pristato ES bendruosius gebėjimus ir įsivertinimo priemonę, skirtą nacionalinėms koordinavimo įstaigoms, vadovaujančiosioms, tvirtinančiosioms bei audito institucijoms, jungtiniams sekretoriatams ir tarpinėms institucijoms. Šie įrankiai padės administracijoms nustatyti bei šalinti galimas gebėjimų spragas ir taip stiprinti administracinius gebėjimus lėšų valdymo srityje.
ES bendrieji gebėjimai ERPF ir Sanglaudos fondo lėšoms valdyti ir įgyvendinti

Pradinis administracinių gebėjimų stiprinimas po 2020 m.

Vadovaujančiosios institucijos kviečiamos teikti paraiškas dėl Komisijos bandomojo projekto „Pradinis administracinių gebėjimų stiprinimas“. Atrinktos institucijos galės pasinaudoti pritaikyta ES konsultacine pagalba plėtojant administracinius gebėjimus, kad būtų pasirengusios laikotarpiui po 2020 m. Konsultacinė pagalba bus teikiama glaudžiai bendradarbiaujant su EBPO.

Tolesni veiksmai:

Vadovaujančiosios institucijos gali teikti paraiškas iki 2018 m. balandžio 9 d. Kvietimo teikti paraiškas rezultatai bus skelbiami balandžio mėn. pabaigoje. Daugiau informacijos pateikiama kvietime pareikšti susidomėjimą.
Pradinis administracinių gebėjimų stiprinimas po 2020 m. en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Šio praktinių priemonių rinkinio tikslas – pateikti idėjų valstybių narių administracijoms, siekiančioms parengti savo administracinių gebėjimų stiprinimo veiksmų planus, kad būtų lengviau įgyvendinti programas ir būtų skatinama geroji patirtis.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Piliečių dalyvavimas sanglaudos politikoje

Piliečių dalyvavimas didina pasitikėjimą viešąja politika bei atitinkamomis biudžeto išlaidomis, taip pat gerina jų kokybę. Vykdomos kelios Komisijos iniciatyvos, kuriomis vietos valdžios institucijoms padedama skatinti pilietinės visuomenės ir jaunimo dalyvavimą valdant ES sanglaudos politikos lėšas.
Piliečių dalyvavimas sanglaudos politikoje en