Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Papildomos priemonės

 

Naujienos

  Žurnalo „Panorama“ žiemos numeryje, kurį jau galite atsisiųsti, apžvelgiame įvairias temas, nuo miestų problemų iki kultūros ir pramonės pereinamojo laikotarpio.

  Leidinį pradedame reportažu apie Austrijos pirmininkavimą ES Tarybai, kuriame pasakojama, kaip šios šalies grupė ruošėsi deryboms Taryboje dėl 2021–2027 m. teisės aktų paketo.  Šiame numeryje taip pat rasite interviu – bendrą pokalbį su Reino krašto-Pfalco federalinės žemės Ministre Pirmininke Malu Dreyer ir ekonomikos ministru dr. Volkeriu Wissingu. Taip pat nagrinėjame, kaip ES lėšos buvo panaudotos Europos kultūros paveldo metams, kaip jos padeda regionams pramonės pereinamuoju laikotarpiu ir pasakojame apie kai kuriuos pagal Naujovių diegimo miestuose programą remiamus projektus.

  Skiltyje „Savais žodžiais“ mintimis dalijasi Kastilija-La Mančos, Suomijos ir Pietų Lenkijos atstovai, taip pat suteikiame žodį jauniems žmonėms, kurie pasakoja apie savo patirtį dalyvaujant programoje „INTERREG Volunteer Youth“ ir žiniasklaidos programoje „Youth4Regions“.

  Be to, žurnale bendraujame su šių metų „RegioStars“ apdovanojimų laimėtojais, peržvelgiame kai kurias nuotraukas iš Europos regionų ir miestų savaitės renginių ir apžvelgiame ištraukas iš neseniai išleisto Eurostato 2018 m. regionų metraščio. Skiltyje „Projektai“ lankomės Lenkijoje, Danijoje, Slovakijoje, Italijoje ir Graikijoje.

  Įdomaus skaitymo!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Žurnalo „Panorama“ rudens numeryje, kurį jau galite atsisiųsti, apžvelgiame įvairias temas, nuo miestų problemų iki tarptautinio bendradarbiavimo ir energetikos politikos.

  Šį kartą šalies apžvalgoje daug dėmesio skiriama Lietuvai. Mums duotame interviu finansų ministras Vilius Šapoka paaiškina, kaip Lietuva panaudojo ES finansavimą šalies konkurencingumui ir našumui didinti per investicijas į verslo plėtrą. Tai iliustruojame išsamiu penkių naujų projektų aprašymu. Skiltyje „Sustabdytos akimirkos“ kalbame apie Reino krašte-Pfalce (Vokietija) finansuojamus projektus.

  Apžvelgiame, kaip sanglaudos politika remia tvariąją energiją ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę, taip pat mūsų strateginę partnerystę su viso pasaulio miestais pagal Tarptautinę miestų bendradarbiavimo programą. Atkreipiame dėmesį į naujausios ataskaitos apie verslą Kroatijoje, Čekijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje rezultatus.

  Atskleidžiame šių metų nuotraukų ir tinklaraščių konkursų „ES mano regione“ nugalėtojus ir sugrįžtame prie neseniai pasibaigusio projekto „Road Trip“ susitikdami su visais aštuoniais jaunaisiais dalyviais Berlyne, kur baigėsi jų nuotykiai. Skiltyje „Projektai“ lankomės Gibraltare, Rumunijoje ir Vokietijoje.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  EEE ir Norvegijos parama yra Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos finansiniai įnašai, skirti didinti Europos solidarumą ir sanglaudą. 2014–2021 m. programavimo laikotarpiu projektams, kuriais stiprinamos ES investicijos į Vidurio ir Pietų Europą, skirta 2,8 mlrd. EUR.

  Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija glaudžiai bendradarbiauja su ES ir yra bendrosios rinkos narės pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą. Jos turi bendrą tikslą mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus visoje EEE.

  Šio tikslo šalys siekia teikdamos EEE ir Norvegijos dotacijas. Kaip ir ES sanglaudos fondo atveju, parama skiriama ES valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. Jų prioritetai atspindi ES prioritetus – ekologiška, konkurencinga ir integracinė Europa. 

  Vadovaujantis dabartinio finansavimo laikotarpio ES prioritetais, EEE ir Norvegijos paramos lėšomis neseniai įsteigti regioniniai fondai jaunimo nedarbo problemai spręsti ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skatinti.

  Poveikio didinimas

  Programavimo laikotarpio pradžioje kiekviena paramą gaunanti šalis siūlo investicijų prioritetus, kurie išdėstomi dvišaliame susitarimo memorandume su šalimis donorėmis. Derybų metu konsultuojamasi su Europos Komisija, kad būtų išvengta dubliavimosi ir būtų užtikrintas finansavimas tose srityse, kuriose bus pasiektas didžiausias poveikis. Paramos lėšomis įgyvendinamos programos turi atitikti ES taisykles ir standartus, susijusius su žmogaus teisėmis, geru valdymu, darniu vystymusi ir lyčių lygybe. 

  ES ir EEE fondai papildo vienas kitą. Paprastai nacionaliniu lygmeniu juos valdo ta pati vadovaujančioji institucija. Jie gali remti vienas kitą, pavyzdžiui, padėdami augti bandomajam projektui arba finansuodami kitą to paties projekto aspektą. Siekiant išvengti dubliavimosi, parama taip pat skiriama projektams, kuriems sunku gauti ES arba nacionalinį finansavimą. Tiek ES, tiek EEE fondai sėkmingai pritraukia kitus viešojo ir privačiojo finansavimo šaltinius. 

  Pagrindinis paramos tikslas – stiprinti dvišalius santykius tarp Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos ir paramą gaunančių šalių. Jos prioritetai atitinka bendrus Europos uždavinius, o šalys donorės ir paramą gaunančios šalys turi patirties ir noro drauge dirbti šiose srityse. Lėšos skiriamos siekiant palengvinti ir palaikyti dvišalę viešojo sektoriaus institucijų, privačių įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir mokslinių tyrimų institucijų partnerystę visais lygmenimis. Kiekvienu programavimo laikotarpiu remiami tūkstančiai projektų, įskaitant bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, bendrus MVĮ projektus ir tarpusavio mainus bei darbuotojų mokymą.

  Demokratijos rėmimas

  EEE parama išsiskiria tuo, kad ne mažiau kaip 10 % lėšų tenka pilietinės visuomenės organizacijoms kiekvienoje paramą gaunančiose šalyje. Tokiu būdu siekiama plėtoti ilgalaikį pilietinės visuomenės sektoriaus tvarumą ir stiprinti jo gebėjimus skatinti demokratinį dalyvavimą, aktyvų pilietiškumą ir žmogaus teises. 

  Europos Taryba, EBPO ir ES pagrindinių teisių agentūra bendradarbiauja keliose programose ir projektuose. Savo žiniomis jos prisideda prie kovos su diskriminacija, socialinės įtraukties skatinimo, ekonominės plėtros ir gero valdymo. Daugelyje paramą gaunančių šalių lėšos skiriamos pažeidžiamų gyventojų grupių ir mažumų, kaip antai romų, įgalinimui.

  EEE ir Norvegijos paramos prioritetiniai sektoriai 2014–2021 m.

  • Inovacijos, moksliniai tyrimai, švietimas ir konkurencingumas
  • Socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumas ir skurdo mažinimas
  • Aplinka, energetika, klimato kaita ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika
  • Kultūra, pilietinė visuomenė, geras valdymas ir pagrindinės teisės
  • Teisingumas ir vidaus reikalai

  Daugiau informacijos

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Daugiau naujienų

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people