Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Papildomos priemonės

 

Naujienos

  Žurnalo Panorama vasaros numeryje, kurį jau galite atsisiųsti, pagrindinį straipsnį skiriame ES atsakui į COVID-19 krizę. Nagrinėjame Išplėstinę atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą bei kitas finansines priemones ir pristatome projektus, kuriuos įgyvendinant problemos sprendžiamos vietoje. Duomenų centre pateikiame bendresnio pobūdžio informaciją apie tai, kaip sanglaudos politika padeda regionams investuoti į sveikatos priežiūrą.

  Mūsų regiono apžvalga šįkart skirta Italijos Emilijos-Romanijos regionui. Čia istorija ir tradicijos derinamos su inovacijomis, o kaip tai daroma, išskirtiniame interviu mums papasakos šio regiono prezidentas Stefano Bonaccini. Švęsdami iniciatyvos INTERREG trisdešimtmetį apžvelgiame jos įnašą į žaliąjį kursą įvairiais sėkmingais aplinkos projektais. Aptariame audito bendruomenės darbą ir sveikiname Šiaurės Makedoniją prisijungus prie ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono.

  Skiltyje „Savais žodžiais“ pateikiame atsiliepimų iš EUROCITIES ir apžvelgiame būsimą šių metų ES regionų savaitę. Projektų skiltyje lankomės Belgijoje, Nyderlanduose, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  2020 m. sukanka 30 metų nuo ES pavyzdinės programos INTERREG, skirtos skatinti pasienio regionų teritorinį bendradarbiavimą, įgyvendinimo pradžios. Atsižvelgdama į šiuos šventinius metus, už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira padarė šį pareiškimą:

  INTERREG yra man labai brangi programa. INTERREG, unikali bendradarbiavimo priemonė, remiama sanglaudos finansavimo, suteikia galimybę regionams ir šalims bendradarbiauti sprendžiant bendrus uždavinius. INTERREG projektai yra konkretūs pavyzdžiai, kad sienos turi būti ne kliūtis, o augimo ir sėkmingo bendradarbiavimo galimybė. Per pastaruosius 30 metų dėl daugybės ES remiamų projektų INTERREG suartino daugiau kaip 170 mln. pasienio regionuose gyvenančių europiečių, pagerino jų gyvenimą ir sukūrė naujų bendradarbiavimo galimybių.

  INTERREG 30-metis švenčiamas itin svarbiu ES istorijos laikotarpiu. Susiduriame su rimtais pasauliniais ir vietos iššūkiais, todėl turime atgauti piliečių pasitikėjimą ir užtikrinti, kad pasiektume rezultatų. INTERREG jau 30 metų vykdoma tam, kad niekas neliktų nuošalyje, ir padeda įgyvendinti Europos projektą. Ketiname ne tik tęsti šią misiją, bet ir pasinaudoti šia iškilminga proga kad iškeltume klausimų, persvarstytume ir iš naujo pažvelgtume į tai, kas, mūsų nuomone, yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių – bendradarbiavimo dvasia, kurios pagrindas – tvirtas įsitikinimas, jog drauge esame stipresni.

  Pagrindiniai faktai

  1990 m. pradėtas įgyvendinti Europos teritorinis bendradarbiavimas, paprastai vadinamas INTERREG, yra viena iš pavyzdinių sanglaudos politikos programų, kuria užtikrinama bendrų veiksmų įgyvendinimo ir įvairių valstybių narių nacionalinių, regioninių bei vietos subjektų politikos mainų sistema. Bendras Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas – skatinti visos Sąjungos darnų ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi. INTERREG grindžiama trimis bendradarbiavimo kryptimis: tarpvalstybiniu (INTERREG A), tarpvalstybiniu (INTERREG B) ir tarpregioniniu (INTERREG C) bendradarbiavimu.

  Vienas po kito buvo įgyvendinti penki INTERREG programavimo laikotarpiai: INTERREG I (1990–1993 m.), INTERREG II (1994–1999 m.), INTERREG III (2000–2006 m.), INTERREG IV (2007–2013 m.), INTERREG V (2014–2020 m.).

  INTERREG bendradarbiavimo programos apima visą Europos žemyną, joms 2014–2012 m. programavimo laikotarpiu iš viso skirta daugiau kaip 12 mlrd. EUR, įskaitant ES ir valstybių narių įnašą.

  INTERREG trisdešimtmečio kampanija 2020 m. skirta kaimynystės, ekologijos ir jaunimo temoms. Kampanijoje bus apžvelgti ankstesni laimėjimai ir bus svarstoma, ką būtų galima padaryti daugiau ir geriau ateityje.

  Daugiau informacijos

  Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo (EKP TB) bendruomenę sudaro šimtai tūkstančių žmonių, tiek europiečių, tiek ne europiečių, dirbančių abipus ES išorės sienų, veikiančių kartu, kad būtų skatinama veikla, stiprinamas ekonomikos augimas ir perduodamos žinios.

  Pradedant Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniu direktoratu ir baigiant Regioninės ir miestų politikos generaliniu direktoratu planuojama toliau stiprinti bendradarbiavimą abipus ES išorės sienų, plėtojamą įgyvendinant kaimynystės ir sanglaudos politiką. Vietos lygmeniu tai susiję su žmonių, gyvenančių prie Europos Sąjungos išorės sienų, pasitikėjimo ir ryšių stiprinimu bei abipus sienų gyvenančių žmonių kasdienio gyvenimo gerinimu bendradarbiaujant. Tai taip pat yra kelių tiesimas siekiant sujungti rinkas ir pagerinti turizmą, perdirbti atliekas į trąšas ir išsaugoti nykstančias rūšis, kad būtų galima užkirsti kelią biologinės įvairovės nykimui.

  Nuo 2020 m. sausio 1 d. Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos prijungiamos prie Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato kaip INTERREG dalis, kad būtų padidintas koordinavimas ir atkurta sąveika su kitomis teritorinio bendradarbiavimo priemonėmis.

  Programos apima 31 šalį, su skirtingomis kalbomis, kultūra ir gyvenimo būdu. Nepaisant to, jos visos skirtos abipus ES sienų esančių vietos bendruomenių labui ir padeda šalinti bendras kliūtis ieškant bendrų sprendimų. Sudėtingu laikotarpiu šios programos yra realus įrodymas, ką iš tikrųjų reiškia bendradarbiavimas: bendraukite, dalykitės ir keiskitės abipus sienų.

  Sienos kirtimas

  Niekada anksčiau iššūkiai nebuvo tokie globaliniai: tarša, klimato pokyčiai, socialinė įtampa ir kt. Jei kaimyninėje šalyje nukentėjo pasienio regionas, tai jaučia ir visa Europa, ir atvirkščiai. Reagavimas į krizes negali būti brandinamas atskirai: globalinėms problemoms nereikia vizų, kad galėtų kirsti sienas.

  Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos abipus ES sienų suteikia tūkstančiams organizacijų galimybę veikti kartu, keistis žiniomis ir patirtimi vykdant kasdienę veiklą ir duoti apčiuopiamų rezultatų savo regionams. Penkiolika EKP TB programų vykdomos nuo Suomijos ir Rusijos šiaurėje iki tokių šalių kaip Vengrija ir Ukraina rytuose bei Italijos, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų pietuose. Jos apima tūkstančius kilometrų sausumos ir jūrų sienų su vienu jūros perėjimu ir trimis jūrų baseinais, kur 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu investuota iš viso 1 mlrd. EUR. Iki šiol buvo pateikta daugiau nei 4 200 paraiškų ir beveik 600 projektų buvo paskirta parama. Šioje srityje yra daugiau nei 2 000 paramos gavėjų, NVO, universitetų, savivaldybių ir privačių įmonių: tai mažas besivystantis pasaulis, viešas ir privatus, kuriantis pasitikėjimą tarp bendruomenių.

  Bendrų taisyklių priėmimas

  „Prieš daugelį metų, kai tik pradėjome, buvo daugiau veidrodinių projektų: žmonės vienoje teritorijoje buvo linkę daryti tą patį, ką ir žmonės kitoje“, – sako Mathieu Bousquet, C1 skyriaus – Tarpvalstybinis bendradarbiavimas su Gruzija, Moldova ir kaimyninėmis šalimis – vadovas Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD. „Tačiau dabar pagalbos gavėjai vis daugiau dirba kartu siekdami vieno bendro tikslo“.

  Bendradarbiavimas prie ES išorės sienų pradėjo formuotis dar 2006 m. Pirmuoju programavimo laikotarpiu (2007–2013 m.), kai priemonė buvo išplėsta, kad apimtų visas kaimynines šalis, teko susidurti su daugybe iššūkių ir pirmą kartą buvo taikytas bendrųjų taisyklių rinkinys.

  „Visi turėjo pamiršti tai, ką žinojo, konkrečias finansavimo procedūras, kurios jiems buvo pažįstamos: valstybės narės – sanglaudos politikos reglamentus, o šalys partnerės – paramos vystymuisi ir techninės pagalbos metodus“, – sako Carlos Bolaños, TESIM komandos, kuri teikia techninę pagalbą įgyvendinant ir valdant EKP TB programas, vadovas. „Šiandien galime pasakyti, kad užmezgėme tikrą, realią partnerystę su bendru programų valdymu. Ir šis „nuosavybės jausmas“ yra kažkaip unikalus bendradarbiavimo srityje, tikras EKP TB iniciatyvos turtas“.

  Įveikdamos Europos finansines krizes ir regionų sąmyšį, EKP TB programos išlieka tvirtos. Pirmasis programavimo ciklas buvo įgyvendintas gilios ekonominės krizės Europai ir jos kaimynėms laikotarpiu, tuo pat metu, kai vyko konfliktai Sirijoje, o santykiai Kryme buvo įtempti. Tačiau suinteresuotosios šalys buvo tvirtai įsipareigojusios ir bendradarbiavimas ne tik išliko, bet ir buvo pratęstas antrajam laikotarpiui – nuo 2014 iki 2020 m. Artėja trečiasis etapas ir 2021–2027 m. programavimo laikotarpio darbai jau pradėti. Nors bus priimtos naujos taisyklės, bendruomenė yra pasirengusi dar kartą imtis veiksmų.

  „Kai pradėjome, mes negalėjome įsivaizduoti, kad partnerystė bus tokia lygiavertė, ir kad naudos gavėjas iš šalies partnerės galės vadovauti projektui“, – pridūrė C.Bolaños. Ne todėl, kad jie neturėjo galimybių, o tiesiog todėl, kad Europos viešųjų lėšų valdymo reglamentai yra gana sudėtingi ir reikia su jais susipažinti. Šiandien šioje srityje padarėme didelę pažangą.“ 

  Tiesą sakant, ne tik tai, kad Rusijos Federacija yra šalis su daugiausia naudos gavėjų (iki šiol 390), bet ir 30 proc. projektų šiuo metu vadovauja šalių partnerių organizacijos ar institucijos. 

  Nauji bendradarbiavimo būdai

  Taigi, kokios apimties yra šie projektai? Jų finansavimo dydis svyruoja nuo 50 000 EUR iki 3 mln. EUR. Tai dažnai yra bandomosios iniciatyvos, atveriančios kelią naujam bendradarbiavimo modeliui įvairiuose sektoriuose, pradedant aplinkos apsauga ir baigiant technologijų perdavimu MVĮ, pradedant kultūros paveldo atnaujinimu, baigiant infrastruktūros plėtra ir atviromis rinkomis bei tvaraus turizmo skatinimu.

  „Mes nuoširdžiai džiaugiamės, kad EKP TB programos atsiras Regioninės ir miestų politikos generaliniame direktorate nuo kitų metų pradžios. Laukiame bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis, kad išlaikytume stiprią atsakomybę rengdami naujos kartos programas. Mes norime pasinaudoti siūlomais supaprastinimais po 2020 m. ir sukurti stipresnius ryšius tarp INTERREG šeimos programų“, – sako Jean-Pierre Halkin, Makroregionų, tarptautinio / tarpregioninio bendradarbiavimo, IPA ir plėtros skyriaus vadovas Regioninės ir miestų politikos generaliniame direktorate. „Tuo pačiu metu, 2020 m. mes taip pat turėsime galimybę švęsti INTERREG, kaip suvienytos šeimos, trisdešimtmetį. 2020 m. neabejotinai bus bendradarbiavimo metai.

  Žinios ir priemonės jau buvo sukurtos ankstesnės kartos Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) programose. Dabartinės EKP TB programos padeda tęsti ankstesnius darbus ir svariai prisideda toliau stiprinant žmonių santykius, griaunant stereotipus ir naikinant istorinius prietarus – nes kaimynai yra svarbu! Nes bendradarbiavimas yra svarbu!

  Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Daugiau naujienų

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people