Komisija palankiai vertina politinį susitarimą dėl iniciatyvos „REACT-EU“

 Papildomos priemonės

 
18/11/2020

Šiandien Komisija palankiai įvertino Europos Parlamento ir ES valstybių narių Taryboje pasiektą politinį susitarimą dėl sanglaudai ir Europos teritorijoms skirtos ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyvos („REACT-EU“) dokumentų rinkinio. Tai pirmasis sanglaudos politikos dokumentų rinkinys, dėl kurio trišalio dialogo derybos baigtos. Dabar teisiniai tekstai turės būti galutinai patvirtinti Europos Parlamento plenariniame posėdyje ir Taryboje.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: Palankiai vertinu politinį susitarimą dėl iniciatyvos „REACT-EU“. Dėl Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvų sanglaudos politika nuo pat pradžių buvo kovos su pandemija pagrindas. Iniciatyva „REACT-EU“ – tolesnis žingsnis siekiant padėti atsigauti valstybių narių ekonomikai. Pagal iniciatyvą bus teikiamas papildomas finansavimas, siekiant sumažinti atotrūkį tarp pirminių reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių ir ilgalaikio ekonomikos atsigavimo 2021-2027 m. programavimo laikotarpiu. Dedame daug pastangų, kad užtikrintume teisingą ir darnų ekonomikos atsigavimą.

Pagal iniciatyvą „REACT-EU“ numatyta skirti 47,5 mlrd. EUR (50,5 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis), siekiant tęsti ir išplėsti reagavimo į krizę ir krizės įveikimo priemones, įgyvendinamas pagal dviejų Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvų (CRII ir CRII+) dokumentų rinkinius. Taip bus užtikrindama, kad tolesnis ekonominis ir socialinis atsigavimas koronaviruso pandemijos sąlygomis būtų sklandus ir nepertraukiamas.

Pagrindiniai šiandienos kompromiso elementai išvardyti toliau.

  • Valstybės narės gali visiškai lanksčiai spręsti dėl išteklių dalies Europos regioninės plėtros fonduiEuropos socialiniam fondui, įskaitant Jaunimo užimtumo iniciatyvą, ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui.
  • Iš anksto neskirstoma pagal regionų kategorijas, kad ištekliai būtų nukreipiami ten, kur jų labiausiai reikia.
  • Galimybė gauti iki 100 % ES bendrą finansavimą investicijoms.
  • Išlaidos tinkamos finansuoti atgaline data nuo 2020 m. vasario 1 d. – apimami ir fiziškai užbaigti bei visiškai įgyvendinti veiksmai (su sąlyga, kad jie pradėti nuo 2020 m. vasario 1 d.). Taip išlaikoma pagal iniciatyvas CRII ir CRII+ nustatyta tvarka.
  • Pagal 2014–2020 m. teisės aktų sistemą išlaidų tinkamumo finansuoti pabaigos data yra 2023 m. gruodžio 31 d.
  • Galimybė skirti išteklių ir esamoms tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.
  • 70 % nacionalinių paketų asignavimų 2021 m. grindžiami socialiniais ir ekonominiais krizės padariniais, įskaitant jaunimo nedarbo lygį ir santykinę valstybių narių gerovę, o likę 30 % 2022 m. turėtų būti apskaičiuoti 2021 m. pabaigoje remiantis naujausiais statistiniais duomenimis.
  • Išimties tvarka neskirstoma pagal regionų kategorijas. Valstybės narės turi užtikrinti subalansuotą paramą labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių vietovių poreikiams ir poreikiui ir toliau daugiausia dėmesio skirti mažiau išsivysčiusiems regionams tenkinti.
  • Galiausiai, siekiant sudaryti galimybę sklandžiai ir greitai sutelkti investicijas, iniciatyvos „REACT-EU“ atveju netaikomos ex ante sąlygos, paramos telkimo pagal temas reikalavimai ir veiklos peržiūros planas. Komisija labai stengsis programas ir jų pakeitimus patvirtinti per 15 darbo dienų nuo jų pateikimo.

Tolesni veiksmai

Reglamentą dėl daugiametės finansinės programos (DFP) ir 2020 m. lapkričio 10 d. patvirtintą Tarpinstitucinį susitarimą pagal savo atitinkamus vaidmenis ir procedūras dabar turi oficialiai priimti Europos Parlamentas ir Taryba. Bendras „REACT-EU“ paketas priklauso nuo bendrų derybų dėl DFP.

Iniciatyvos „REACT-EU“ dokumentų rinkinys įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d. Pirmųjų programų pakeitimų ir naujų specialių programų papildomiems ištekliams paskirstyti tikimasi 2021 m. pirmąjį ketvirtį. 

Pagrindiniai faktai

„REACT-EU“ yra iniciatyva, kuria tęsiamos ir išplečiamos ES atsako į koronaviruso krizę ir krizės įveikimo priemonės, įgyvendinamos pagal CRII dokumentų rinkinius. Tai padės užtikrinti žaliąjį, skaitmeninį ir atsparų ekonomikos atgaivinimą, nes esamos sanglaudos politikos programos bus papildytos naujais papildomais ištekliais. 

Daugiau informacijos

Naujienos