Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimas: Europos žaliojo kurso investicijų planas ir Teisingos pertvarkos mechanizmas

 Papildomos priemonės

 
14/01/2020

Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku. Tam reikia didelių ES ir nacionalinio viešojo sektoriaus, taip pat privačiojo sektoriaus investicijų. Pagal šiandien pateiktą Europos žaliojo kurso investicijų planą – Tvarios Europos investicijų planą, naudojantis ES finansinėmis priemonėmis, visų pirma „InvestEU“, bus telkiamos viešosios investicijos ir padedama pritraukti privačiųjų lėšų. Taip tikimasi sutelkti bent 1 trln. EUR investicijų.

Prie pertvarkos prisidėti turės visos valstybės narės, regionai ir sektoriai, tačiau iššūkio mastas nevienodas. Tam tikriems regionams poveikis bus ypač didelis: jų laukia esminiai ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. Naudojantis Teisingos pertvarkos mechanizmu bus teikiama specialiai pritaikyta finansinė ir praktinė parama siekiant padėti darbuotojams ir pritraukti būtinų investicijų tuose regionuose.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Europos žaliojo kurso – mūsų vizijos, kaip iki 2050 m. paversti Europą neutralaus poveikio klimatui žemynu, – prioritetas yra žmonės. Mūsų laukianti pertvarka neturi precedento. Ji bus sėkminga tik tuomet, jei bus teisinga ir naudinga visiems. Remsime žmones ir regionus, iš kurių ši pertvarka pareikalaus didesnių pastangų, kad nė vieno nepaliktume nuošalyje. Žaliasis kursas susijęs su dideliais investicijų poreikiais – juos paversime investavimo galimybėmis. Šiandien pateiktas planas, kuriuo siekiama sutelkti bent 1 trln. EUR, parodys kryptį ir sukels žaliųjų investicijų bangą.“

Už Europos žaliąjį kursą atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Būtinas perėjimas prie poveikio klimatui neutralumo padidins žmonių gerovę ir Europos konkurencingumą. Tačiau tam prireiks daugiau piliečių, sektorių ir regionų, labiau nei kiti priklausomų nuo iškastinio kuro, pastangų. Tuos, kuriuos pertvarka paveiks labiausiai, padės remti Teisingos pertvarkos mechanizmas: jį taikant investicijos taps patrauklesnės, taip pat bus pasiūlytas bent 100 mlrd. EUR finansinės ir praktinės paramos paketas. Tai mūsų solidarumo ir teisingumo įsipareigojimas.“

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis pridūrė: „Kad Europa pereitų prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, mums reikia ir politinio įsipareigojimo, ir didžiulių investicijų. Paskelbdami Žaliąjį kursą parodėme savo pasiryžimą kovoti su klimato kaita, o dabar teikiame planą, kaip jį finansuoti. Pirmiausia pasinaudosime ES biudžetu, kad pritrauktume privačiųjų lėšų žaliesiems projektams visoje Europoje ir paremtume pertvarkos labiausiai veikiamus regionus ir žmones. Antra, sukursime teisingas reguliavimo paskatas, kad žaliosios investicijos klestėtų. Galiausiai, padėsime valdžios institucijoms ir rinkos dalyviams nustatyti ir rengti tokius projektus. Europos Sąjunga sukurta ne per vieną dieną. Ir žaliosios Europos per naktį sukurti nepavyks. Kad investuodami daugiausiai dėmesio skirtume tvarumui, turime pakeisti mąstymą. Šiandien žengėme svarbų žingsnį ta linkme.“

Europos žaliojo kurso investicijų planas

Pagal Europos žaliojo kurso investicijų planą bus sutelktas ES finansavimas ir sukurta palanki aplinka, kuri palengvins ir paskatins viešąsias ir privačiąsias investicijas, būtinas siekiant pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žaliosios, konkurencingos ir įtraukios ekonomikos. Planas papildo kitas pagal Žaliąjį kursą paskelbtas iniciatyvas ir yra pagrįstas trimis toliau nurodytais aspektais.

  • Finansavimas: per ateinantį dešimtmetį bus sutelkta bent 1 trln. EUR tvarių investicijų. Klimato ir aplinkos veiksmams skiriant kaip niekad didelę ES biudžeto viešųjų išlaidų dalį bus galima pritraukti privatųjį finansavimą. Pagrindinį vaidmenį šiame procese atliks Europos investicijų bankas.
  • Palankios sąlygos: bus teikiamos paskatos atverti kelią viešosioms ir privačiosioms investicijoms ir jas nukreipti kita linkme. ES suteiks priemonių investuotojams, daugiausiai dėmesio finansų sistemoje skirdama tvariam finansavimui, ir palengvins tvarias valdžios institucijų investicijas, skatindama sudaryti žaliąjį biudžetą ir vykdyti žaliąjį viešąjį pirkimą, taip pat ieškodama būdų, kaip palengvinti valstybės pagalbos skyrimo regionams, kuriems reikia užtikrinti teisingą perėjimą, procedūras.
  • Praktinė parama: Komisija padės valdžios institucijoms ir projektų vykdytojams planuoti, rengti ir vykdyti tvarius projektus.

Teisingos pertvarkos mechanizmas

Teisingos pertvarkos mechanizmas yra pagrindinė priemonė užtikrinti, kad prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos būtų pereinama teisingai, nė vieno nepaliekant nuošalyje. Nors finansavimo reikės visiems regionams ir Europos žaliojo kurso investicijų plane tuo pasirūpinta, taikant mechanizmą teikiama tikslinė parama 2021–2027 m. padės sutelkti bent 100 mlrd. EUR labiausiai paveiktuose regionuose, kad būtų sušvelnintas socialinis ir ekonominis pertvarkos poveikis. Naudojant mechanizmą bus užtikrintos būtinos investicijos, siekiant padėti darbuotojams ir bendruomenėms, priklausomiems nuo iškastinio kuro vertės grandinės. Jis papildys didelį ES biudžeto indėlį, teikiamą naudojantis visomis tiesiogiai su pertvarka susijusiomis priemonėmis.

Teisingos pertvarkos mechanizmą sudarys trys pagrindiniai finansavimo šaltiniai:

1) Teisingos pertvarkos fondas, kuriam bus skirta 7,5 mlrd. EUR naujų ES lėšų, neįtrauktų į Komisijos pasiūlymą dėl kito ilgalaikio ES biudžeto. Valstybės narės, norinčios pasinaudoti joms priklausančia fondo lėšų dalimi, bendradarbiaudamos su Komisija turės nurodyti reikalavimus atitinkančias teritorijas specialiuose teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose. Jos taip pat turės įsipareigoti už kiekvieną iš Teisingos pertvarkos fondo gautą eurą skirti lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo ir „Europos socialinio fondo +“ finansavimo, taip pat suteikti papildomų nacionalinių išteklių. Vertinant kartu, taip bus sukaupta 30–50 mlrd. EUR lėšų, kurios padės pritraukti dar daugiau investicijų. Pirmiausia iš fondo lėšų bus teikiamos dotacijos regionams. Pavyzdžiui, bus remiamos darbuotojų pastangos įgyti ateities darbo rinkai būtinų įgūdžių ir gebėjimų, taip pat padedama MVĮ, startuoliams ir verslo inkubatoriams šiuose regionuose atverti naujas ekonomines galimybes. Taip pat bus remiamos investicijos į perėjimą prie švarios energijos, pavyzdžiui, į energijos vartojimo efektyvumą;

2) speciali teisingos pertvarkos sistema pagal programą „InvestEU“, kurios tikslas – sutelkti iki 45 mlrd. EUR investicijų. Ją taikant bus siekiama pritraukti tiems regionams naudingų privačiųjų investicijų, įskaitant investicijas į tvarią energetiką ir transportą, o šios padės jiems rasti naujų ekonomikos augimo šaltinių; 

3) iš ES biudžeto remiama Europos investicijų banko viešojo sektoriaus paskolų priemonė, kuria siekiama sutelkti 25–30 mlrd. EUR investicijų. Ji bus naudojama paskoloms viešajam sektoriui teikti, pavyzdžiui, investicijoms į centralizuoto šilumos tiekimo tinklus ir pastatų renovaciją. 2020 m. kovo mėn. Komisija tuo tikslu pateiks teisės akto pasiūlymą.

Teisingos pertvarkos mechanizmo tikslas nėra vien finansavimas: naudodamasi Teisingos pertvarkos platforma, Komisija teiks techninę pagalbą valstybėms narėms ir investuotojams ir užtikrins paveiktų bendruomenių, vietos valdžios institucijų, socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą. Teisingos pertvarkos mechanizmas turės tvirtą valdymo sistemą, pagrįstą teritoriniais teisingos pertvarkos planais.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas „Europos žaliojo kurso investicijų plano ir Teisingos pertvarkos mechanizmo paaiškinimas“

Informacijos suvestinės

Komisijos komunikatas „Tvarios Europos investicijų planas“

Reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas, pasiūlymas

Bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimai

Europos žaliasis kursas

 

Naujienos