Ne vien tik BVP: naujasis regionų socialinės pažangos indeksas

 Papildomos priemonės

 
16/02/2016

Šiandien visuomenei komentuoti išleista regionų socialinės pažangos indekso projekto versija siekiama išmatuoti socialinę 272 Europos regionų pažangą ir tokiu būdu papildyti tradicines ekonominės pažangos priemones. Indekse taikant 0–100 skalę balais įvertinami absoliutūs veiklos rezultatai pagal kiekvieną iš 50 rodiklių, įtrauktų indekso komponentams matuoti. Jame taip pat pristatomos panašaus ekonominio išsivystymo regionų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Visi dvylika indekso teminių komponentų ženkliai skiriasi tiek vertinant atskiras ES valstybes nares, tiek jas tarpusavyje lyginant, be kita ko, pagal galimybę naudotis sveikatos apsaugos paslaugomis, būsto kokybę ir prieinamumą, asmeninę saugą, galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą ir aplinkos taršą. 

Šis indeksas sukurtas bendradarbiaujant Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui, Europos Komisijai, „Social Progress Imperative“ ir Baskų krašto konkurencingumo institutui „Orkestra“. Jis grindžiamas bendrąja pasaulinio socialinės pažangos indekso struktūra, pritaikyta Europos Sąjungai naudojant daugiausia iš Eurostato duomenų paimtus rodiklius. 

Šiuo indekso projektu dalijamasi siekiant sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie temas, įtrauktus rodiklius ir tai, kaip šie rodikliai yra sujungti į vieną galutinį kiekvieno regiono rezultatą. Savo pastabas ir pasiūlymus galima siųsti el. pašto adresu REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu. Peržiūrėta regionų socialinės pažangos indekso versija bus išleista 2016 m. spalio mėn. 

Socialinės pažangos matavimo rezultatai gali suteikti naudingos informacijos rengiant ES regionų plėtros strategijas. Naujasis regionų indeksas yra skirtas:

  • prisidėti prie diskusijos „ne vien tik BVP“ pasiūlant pagrįstą metriką, papildančią, o ne pakeičiančią BVP;
  • padėti bet kokio ekonominio išsivystymo lygio regionams nustatyti lygiaverčius partnerius, iš kurių jie galėtų mokytis, ir, jei taikytina, suteikti pirmenybę klausimams, kuriuos jie nori spręsti vykdydami sanglaudos politikos programą;
  • pasitarnauti kaip diskusijų forumas apie Europos Komisijos tarnybas, siekiant įvertinti, ar 2014–2020 m. programomis sprendžiami tinkami klausimai tinkamose vietose.

Vertėtų atkreipti dėmesį, kad šis indeksas sukurtas ne lėšų skyrimo tikslais ir jis neįpareigoja Europos Komisijos. 

Daugiau informacijos

Naršykite po interaktyvius ES socialinės pažangos indekso žemėlapius.

Susipažinkite su kiekvieno ES regiono socialinės pažangos indekso rezultatų suvestinėmis.

Sužinokite daugiau apie ES socialinės pažangos indeksui nustatyti taikomą metodiką.

Naujienos