Konsultacijos (regioninės politikos klausimais)

Vykstančios konsultacijos: pareikškite savo nuomonę, dalyvaudami atviroje konsultacijoje.

Pasibaigusios konsultacijos: sužinokite jau pasibaigusių konsultacijų rezultatus.

Vykstančios konsultacijos

Protų nutekėjimas. Iššūkių, kylančių dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo, sušvelninimas

Politikos sritys

Švietimas ir mokymas, Migracija ir prieglobstis, Regioninė politika, Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Tikslinė grupė

Protų nutekėjimas yra kvalifikuotų žmonių, kurių įgūdžių stinga jų kilmės vietoje, emigracija. Jos neigiami padariniai gali pasireikšti nacionaliniu bei vietos lygmeniu ir jie gali paaštrinti regionų, kuriuose gyventojų skaičius mažėja, problemas.

Vykdant šią iniciatyvą, bus nagrinėjami įvairūs protų nutekėjimo veiksniai, jo ilgalaikės pasekmės ES ir galimi visapusiški sprendimai, siekiant jį sustabdyti ar netgi apgręžti.

Data 29 Kovo 2022 - 21 Birželio 2022

Pasibaigusios konsultacijos

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Politikos sritys

regioninė politika, transportas

Tikslinė grupė

šiose konsultacijose kviečiami dalyvauti visi suinteresuotieji asmenys, turintys patirties rengiant, įgyvendinant ir (arba) vertinant didelės apimties projektus transporto srityje, t. y. regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos ir ERPF / sanglaudos fondo veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos, ERPF / sanglaudos fondo finansuotų didelės apimties transporto projektų vykdytojai ir (arba) naudos gavėjai, transporto sektoriaus ekonominės veiklos vykdytojai ir transporto srityje besispecializuojančios NVO, interesų grupės, ekspertai bei akademinės bendruomenės atstovai. Taip pat kviečiami dalyvauti visi norintys piliečiai.

Data 11/04/2018 - 23/05/2018


Viešos konsultacijos dėl sanglaudos srities ES fondų

Politikos sritys

Regional policy, Užimtumas ir socialiniai reikalai, Socialinė įtrauktis, Profesinis rengimas ir mokymas

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir suinteresuotosios šalys, kuriuos domina sanglaudos politika, tarp jų ir ES programų ir fondų paramos gavėjai – nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės įstaigos, akademinės institucijos, pilietinė visuomenė, įmonės.

Data 10/01/2018 - 09/03/2018


Viešos konsultacijos. Pažangioji specializacija. Naujas požiūris į Europos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą plėtojant regionų mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas

Politinė veikla

Sanglaudos politika, mokslinių tyrimų ir inovacijų politika, pramonės politika, švietimo politika ir susijusių krypčių politika (bendroji skaitmeninė rinka, energetikos sąjunga, augimas ir investicijų planas, vidaus rinka, kt.)

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi ES piliečiai ir suinteresuotosios šalys, besidominčios inovacijomis grindžiamu ekonomikos augimu sanglaudos politikos srityje. Ypač laukiama atsiliepimų iš suinteresuotųjų šalių, kurios aktyviai dalyvauja skatinant ir diegiant inovacijas ES.

Data 21/12/2016 - 24/03/2017


Konsultacijos dėl ERPF ir Sanglaudos fondo 2007–2013 m. laikotarpio ex-post vertinimo

Politinė veikla

Regional policy

Tikslinė grupė

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Data 03/02/2016 - 27/04/2016


Konsultacijos dėl kliūčių pasienio regionuose įveikimo

Politinė veikla Be regioninės politikos ir teritorinės sanglaudos, konsultacijos apima ir visas svarbiausias politikos sritis (prekybos, užimtumo, švietimo, transporto, mokslinių tyrimų, energetikos ir kt.)
Tikslinė grupė Ypač laukiama atsiliepimų iš piliečių, gyvenančių pasienio regionuose (ES valstybių narių ir pasienyje su ELPA arba EEE šalimis); nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų; tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų; akademinių institucijų; pilietinės visuomenės ir įmonių, vykdančių su užsieniu susijusią veiklą
Data 21/09/2015 - 21/12/2015


Viešos konsultacijos dėl ES politikos krypčių miestų aspektas - pagrindiniai ES miestų darbotvarkės ypatumai

Politinė veikla Regioninės ir miestų politikos
Tikslinė grupė Visi piliečiai ir organizacijos, suinteresuotosios šalys, atsakingos už miestų plėtros klausimus ES nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu, arba kurioms šie klausimai rūpi, įskaitant valstybes nares, organizacijos, akademinės ir mokslo institucijos, įmonės
Data 18/07/2014 - 26/09/2014


Viešos konsultacijos dėl ES Alpių regiono strategijos

Politinė veikla Strategija susijusi su visomis svarbiausiomis politikos sritimis (transporto, energetikos, aplinkos, prekybos, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kt.)
Tikslinė grupė Valstybės narės, regionų ir vietos valdžios institucijos, tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios organizacijos, įmonės, pilietinė ir plačioji visuomenė
Data 16/07/2014 - 15/10/2014


Konsultacijos dėl ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategijos (EN)

Politinė veikla Regioninė politika
Tikslinė grupė Valstybės narės, ES nepriklausančios šalys, regionų ir vietos valdžios institucijos, tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios organizacijos, įmonės, pilietinė ir plačioji visuomenė
Pabaigos data 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Politinė veikla Green Public Procurement
Tikslinė grupė Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Pabaigos data From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Politinė veikla Social, Economic and Territorial Cohesion
Tikslinė grupė Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Pabaigos data From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Politinė veikla All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Tikslinė grupė Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Pabaigos data 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Politinė veikla Cohesion Policy
Tikslinė grupė Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Pabaigos data 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Politinė veikla Cohesion Policy
Tikslinė grupė Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Pabaigos data 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Politinė veikla Cohesion Policy
Tikslinė grupė Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Pabaigos data March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Politinė veikla Cohesion Policy
Tikslinė grupė Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Pabaigos data January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Politinė veikla Urban contribution to growth and jobs in the regions
Tikslinė grupė All
Pabaigos data February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Politinė veikla Cohesion Policy 2007-2013
Tikslinė grupė All
Pabaigos data September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Politinė veikla Information and publicity on the Structural Funds
Tikslinė grupė Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Pabaigos data December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Politinė veikla Mid-term review of structural funds
Tikslinė grupė Regional and local authorities
Pabaigos data 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Politinė veikla Follow-up on the White Paper on European Governance
Tikslinė grupė Regional and local authorities
Pabaigos data 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Politinė veikla Regional development and cohesion
Tikslinė grupė European citizens
Pabaigos data 2004


Kas naujo