Valdymo patikrinimų gairės valstybėms narėms

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Šiuo dokumentu siekiama pateikti gaires dėl tam tikrų praktinių BNR 125 straipsnio 4 dalies a punkto ir 5 dalies, taip pat ETB reglamento 23 straipsnio taikymo aspektų. Tai valstybėms narėms skirtas šių straipsnių įgyvendinimo pamatinis dokumentas. Šios gairės taikomos ESI fondams, išskyrus EŽŪFKP. Valstybėms narėms rekomenduojama laikytis gairių atsižvelgiant į organizacines struktūras ir kontrolės tvarką. Šiose gairėse pristatoma įvairi geriausia patirtis, kurią vadovaujančiosios institucijos ir ETB reglamento 23 straipsnio 4 dalyje nurodytos institucijos gali įgyvendinti atsižvelgdamos į kiekvienos valdymo ir kontrolės sistemos ypatumus. 2000–2006 ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiais Komisijos atlikti auditai parodė, kad toks dokumentas gali būti naudingas.

Šiose gairėse aptariami norminiai reikalavimai, bendrieji patikrinimų principai ir paskirtis, už patikrinimus atsakingos institucijos, patikrinimų laikas, apimtis ir intensyvumas, patikrinimų vietoje organizavimas, reikalavimai patvirtinti darbą dokumentais ir užsakomieji darbai. Keliose specifinėse srityse, pvz., viešųjų pirkimų ir pagalbos schemų, kurios valstybėse narėse kartais kėlė problemų, pateikti išsamesnių gerosios patirties pavyzdžių. Gairėse taip pat pateikiama informacija apie valdymo patikrinimus finansinių priemonių, projektų, iš kurių gaunamos pajamos, ir Europos teritorinio bendradarbiavimo srityse. Taip pat aptarti klausimai, susiję su veiksmų tvarumu, lygybe ir nediskriminavimu bei aplinka.

Valstybių narių organizacinės struktūros gerokai skiriasi, todėl šiame dokumente negalima aptarti kiekvienos situacijos. Jei valdymo patikrinimai atliekami pagal BNR 125 straipsnio 4 dalies a punktą ir ETB reglamento 23 straipsnio 3 dalį, už juos atsakingos vadovaujančiosios institucijos. Vadovaujančioji institucija gali pavesti užduotis tarpinėms institucijoms. Taigi, kai dokumente daroma nuoroda į vadovaujančiąsias institucijas, tai gali reikšti ir tarpines institucijas, jeigu vadovaujančioji institucija joms pavedė tam tikras arba visas valdymo patikrinimų užduotis. Kitais – ETB programų – atvejais atsakomybė už valdymo patikrinimus tenka valstybėms narėms, trečiosioms šalims arba teritorijoms, paskiriančioms instituciją arba asmenį pagal ETB reglamento 23 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Siekiant sumažinti ESI fondų paramos gavėjų administracinę naštą, būtina pabrėžti, kad paramos gavėjai ir vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, audito ir tarpinės institucijos informacija gali keistis naudodamosi elektroninio keitimosi duomenimis sistemomis. Su e. sanglaudos iniciatyva susijusio 2014–2020 m. teisės aktų rinkinio nuostatos suformuluotos taip, kad valstybės narės ir regionai galėtų rasti sprendimus atsižvelgdami į savo organizacinę ir institucinę struktūrą bei konkrečius poreikius, šiuo tikslu taip pat nustatydami vienodus minimalius reikalavimus.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications