Valstybėms narėms skirtos gairės dėl audito strategijos

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Šiuo dokumentu siekiama pateikti gaires už audito strategijos (toliau – strategija) rengimą pagal BNR 127 straipsnio 4 dalį atsakingai audito institucijai. Šios gairės taikomos Europos struktūriniams ir investicijų fondams, išskyrus EŽŪFKP; jos atitinka KĮR VII priede apibrėžto audito strategijos modelio struktūrą.

Šiose gairėse pateikiamos Komisijos rekomendacijos dėl įvairių strategijos skirsnių. Jos parengtos remiantis ne tik pirmiau nurodytomis nuostatomis, bet ir su ankstesnio programavimo laikotarpio audito strategijomis susijusia Komisijos patirtimi, esamais tarptautiniu mastu pripažintais audito standartais ir geriausia patirtimi.

Strategija yra ESI fondų (išskyrus EŽŪFKP) patikinimo modelio elementas, nes ji yra planavimo dokumentas, kuriame nustatyta audito metodika, veiksmų auditų imties atrankos metodas, pirmųjų trejų ataskaitinių metų auditų planavimas; nuo 2016 iki 2024 m. imtinai ją reikia kasmet atnaujinti.

 

 

 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications