Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/09/2017

Europos Sąjungoje 40 regionų yra prie vidaus sausumos sienų. Jie sudaro 40 % Sąjungos teritorijos, kurioje gyvena apie 30 % ES gyventojų. Tačiau pasienio regionų ekonominės veiklos rezultatai dažnai būna prastesni nei kitų tos pačios valstybės narės regionų rezultatai. Be to, pasienio regionuose dažnai prastesnis viešųjų paslaugų, kaip antai ligoninių ir universitetų, prieinamumas. Pasienio regionuose gyvenantys žmonės ir ten veikiančios įmonės bei valdžios institucijos susiduria su tam tikrais sunkumais, kai tenka laviruoti tarp skirtingų administracinių ir teisinių sistemų. Be Europos finansavimo, būtina sukurti papildomų priemonių, nes šių nuolatinių sunkumų negalima įveikti vien finansavimu ir investicijomis. Siekdama spręsti šiuos sunkumus ir pasiūlyti naujų konkrečių veiksmų rinkinį, 2017 m. rugsėjo 20 d. Komisija priėmė komunikatąEkonomikos augimo ir plėtros skatinimas ES pasienio regionuose“.

Šiame komunikate atkreipiamas dėmesys į tai, kaip ES ir jos valstybės narės gali sumažinti tarpvalstybinės sąveikos sudėtingumą, trukmę bei sąnaudas ir paskatinti sutelkti pastangas prie vidaus sienų. Taip pat apžvelgiama, kokias sritis reikia patobulinti siekiant užtikrinti, kad pasienio regionų gyventojai galėtų visiškai išnaudoti abipus sienų teikiamas galimybes. Juo taip pat prisidedama prie diskusijų, kurios prasidėjo paskelbus Baltąją knygą dėl Europos ateities, proceso – siūlomos priemonės ir teikiamos rekomendacijos, kuriomis remiantis regionams prie vidaus sausumos sienų sudaromos palankesnės sąlygos bendradarbiauti, padedama sumažinti kliūtis, o pasienio regionų gyventojams bei įmonėms suteikiama galimybė išnaudoti visą šių regionų potencialą.

Komunikate siūlomi veiksmai, kaip stiprinti pasienio regionų konkurencingumą ir sanglaudą, visų pirmą šalinant tam tikras teisines bei administracines kliūtis, šiuo metu trukdančias artimesniam bendradarbiavimui ir sąveikai. Įgyvendinti šiuos veiksmus padės Komisijoje įsteigtas „Pasienio ryšių punktas“, kuriame dirbs tarpvalstybinių klausimų srities Komisijos ekspertai ir kuris teiks paramą nacionalinės ir regioninės valdžios institucijoms sprendžiant teisinius ir administracinius pasienio regionų klausimus.

Teigiamas tarpvalstybinių kliūčių pašalinimo poveikis prisidės prie socialinio bei ekonominio pasienio regionų vystymosi bei jų integracijos. Šiame procese Komisijai tenka svarbus vaidmuo teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų ar finansavimo mechanizmų, taip pat remiant valstybes nares ir regionus, kad šie geriau suprastų, su kokiais iššūkiais susiduriama, ir tobulintų galiojančią tvarką, pirmiausia skatinant dalytis informacija ir atkreipiant dėmesį į sėkmingą pasienio regionų praktiką.

Prie komunikato pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pristatomos esminės sąvokos ir rengimo procesas, prasidėjęs 2015 m. paskelbus „tarpvalstybinės apžvalgos iniciatyvą. Be to, jame pateikiama papildomos informacijos apie teisinius ir administracinius sunkumus, su kuriais susiduria ES pasienio regionai, ir apie jų poveikį visuomenei bei pagrindžiami Komisijos komunikate siūlomi veiksmai, paremti išsamesne analize ir konkrečiais pavyzdžiais.

Komunikato priėmimo proga pristatymo renginys vyks rugsėjo 20–21 d. Briuselyje. Be to, 2017 m. spalio mėn.–2018 m. vasario mėn. trys panašūs renginiai organizuojami kituose miestuose: Meridoje (Ispanija), Kopenhagoje (Danija) ir Bratislavoje (Slovakija).

More information :

Cross-border review

Publications