Atnaujintos metinėse kontrolės ataskaitose nustatytų klaidų tvarkymo gairės valstybėms narėms

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Šiuo dokumentu siekiama valstybių narių valdžios institucijoms, t. y. audito institucijoms, pateikti gaires, kuriose aiškinami pagrindiniai 2007–2013 m. laikotarpiu jų iškelti klausimai, susiję su klaidų, nustatytų per jų atliktus veiksmų auditus, tvarkymu ir vertinimu. Gairėse taip pat pateikiami paaiškinimai dėl bendro ekstrapoliuotų klaidų lygio apskaičiavimo, susijusių taisomųjų priemonių ir poveikio audito institucijos audito nuomonei, pateikiamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunkčio ir Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 61 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio nuostatas.

Šis dokumentas yra atnaujintos 2011 gruodžio 7 d. Komisijos gairės COCOF 11-0041-01-EN ir 2012 m. lapkričio 9 d. Komisijos gairės EFFC/87/2012 ir jame atsižvelgiama į nuo to laiko, vertinant 2012, 2013 ir 2014 m. MKA, įgytą patirtį. Šiomis gairėmis viename dokumente sujungti ir tais atvejais, kai tai laikoma būtina, atitinkamai atnaujinti nuo 2011 m. audito institucijoms pateikti paaiškinimai. 3 priede pateikta lentelė, kurioje palyginta ankstesnių ir atnaujintų klaidų tvarkymo gairių struktūra. Šios gairės yra 2014–2020 m. programavimo laikotarpio klaidų aiškinimo gairių, kurios bus paskelbtos, pagrindas.

Publications