Europos struktūriniai ir investicijų 2014–2020 m.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsniu nustatyta, kad, norėdama stiprinti savo ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga turi siekti mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų atsilikimą, ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo laikotarpio vietovėms ir didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms.

2014–2020 m. laikotarpio Europos Struktūriniai ir Investicijų Fondai: oficialieji tekstai ir komentarai lt pdf

 

Šie reglamentai buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje („Eur-Lex“). Nuoroda į „Eur-Lex“ suteikia prieigą prie bibliografinio aprašo, kuriame galima rasti visą tekstą, klaidų ištaisymus ir priedus (jei jų yra) bei visą kitą naudingą informaciją, pvz., informaciją apie procedūrą ir ryšį tarp dokumentų.

Regio WikiDabar interneto svetainėje „InfoRegio“ galite ne tik atsisiųsti visą kurio nors teisės akto tekstą, bet ir naudotis sąveikiąja teisės aktų ir rekomendacinių dokumentų duomenų baze Regulatory Framework public database (Reglamentavimo sistemos viešoji duomenų bazė). Joje galite dinamiškai naršyti pirminės ir antrinės teisės aktus bei rekomendacijas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad ši nauja priemonė taikoma tik tekstams anglų kalba.

Norėdami naudotis šia sistema, pirmiausiai turėsite užsiregistruoti. Ši lengvai suprantama procedūra yra labai paprasta ir greita.

Bendrųjų nuostatų reglamentas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“

Naujausią suvestinę redakciją galima rasti spustelėjus pirmiau pateiktą nuorodą. Ji pateikiama kortelės „Informacija apie dokumentą“ skyriuje „Visos suvestinės redakcijos“. Atkreipkite dėmesį, kad visos suvestinės redakcijos skirtos tik informacijai ir teisinės galios neturi.

Taip pat žr. papildomus pareiškimus, paskelbtus Oficialiajame leidinyje

ERPF reglamentas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“

Taip pat žr. papildomus pareiškimus, paskelbtus Oficialiajame leidinyje

ESF reglamentas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“

ETB reglamentas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“

ETBG reglamentas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veikimo sąlygas

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“

Sanglaudos fondo reglamentas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“

EŽŪFKP reglamentas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“

EJRŽF reglamentas

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011

Visas reglamento tekstas „Eur-Lex“