Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA)

2007 m. sausio mėn. pasirengimo narystei pagalbos priemonė pakeitė šalims kandidatėms arba potencialioms šalims kandidatėms skirtas įvairias Bendrijos programas ir finansines priemones, t. y. programas PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS ir Turkijai skirtą finansinę priemonę.

2007-2013 m. PPNP("PNPP I") yra taikoma šioms sritims:

  • Pereinamojo laikotarpio pagalba ir institucijų kūrimas;
  • Pasienio bendradarbiavimas (su ES valstybėmis narėmis ir kitomis pasirengimo narystei pagalbos priemonės gavimo reikalavimus atitinkančiomis šalimis);
  • Regioninė plėtra (transportas, aplinka ir ekonomikos vystymas);
  • Žmogiškieji ištekliai (žmogiškojo kapitalo stiprinimas ir kova su socialine atskirtimi);
  • Kaimo plėtra.

IPA paramą gaunančios šalys skirstomos į dvi kategorijas:

  • šalys kandidatės (Turkija, Albanija, Juodkalnija ir Serbija, ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija), kurios IPA paramą gali gauti visose penkiose nurodytose srityse;
  • potencialios šalys kandidatės Vakarų Balkanuose (Bosnija ir Hercegovina, įskaitant Kosovą), kurios IPA paramą gali gauti tik pirmose dviejose nurodytose srityse.

2014–2020 m. PNPP ("PNPP II") teisinę sistemą ir finansinę paramą, išskyrus tarpvalstybinį valstybių narių ir PNPP šalių bendradarbiavimą, atsakingas Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey Montenegro