Finansų valdymas

Nors struktūriniai fondai yra ES biudžeto dalis, jų lėšų naudojimo sistema grindžiama bendra Europos Komisijos ir nacionalinių valdžios institucijų atsakomybe:

 • Komisija svarsto ir patvirtina ES valstybių narių siūlomas vystymo programas.
 • ES valstybės narės (regionai) šias programas valdo, įgyvendina per išrinktus projektus, kontroliuoja ir vertina;
 • Komisija dalyvauja programų stebėjime, įsipareigoja padengti ir padengia reikalavimus atitinkančias išlaidas, tikrina kontrolės sistemas.

Valstybės administracija kiekvienai veiklos programai paskiria:

 • vadovaujančiąją instituciją (veiklos programą valdanti nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija arba viešoji (privačioji) organizacija);
 • tvirtinančiąją instituciją (nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija arba organizacija, tvirtinanti Komisijai siunčiamas išlaidų ataskaitas ir mokėjimo paraiškas)
 • audito instituciją (nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija arba organizacija, tikrinanti kiekvienos veiklos programos valdymo ir stebėjimo sistemos veiksmingumą).

Įsipareigojimai

Biudžetiniai įsipareigojimai finansuoti veiklos programas skaičiuojami metinėmis dalimis, pagal fondą ir pagal tikslą. Pirmąją metinę dalį Komisija įsipareigoja skirti prieš patvirtindama veiklos programą. Vėliau ji iki kiekvienų metų balandžio 30 d. įsipareigoja skirti likusias dalis.

Automatiškas įsipareigojimų panaikinimas

Komisija automatiškai panaikina biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri liko nepanaudota arba dėl kurios ji negavo mokėjimo paraiškos iki trečiųjų metų po įsipareigojimo metų pabaigos.

Finansavimo sąlygos

Kiekvieno tikslo bendrojo finansavimo dalis negali viršyti:

Bendrojo finansavimo ribos:

 • Mažiau išsivysčiusių regionų: 80 % arba 85 % (daugiau informacijos žr. Reglamento 1303/2013 120 str.)
 • Pereinamojo laikotarpio regionų: 60 %
 • Labiau išsivysčiusių regionų: 50 %
 • Sanglaudos fondo: 85 %
 • Europos teritorinio bendradarbiavimo: 85 %

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrai finansuojamos operacijos negali būti užbaigtos anksčiau, nei jų išlaidos taps tinkamos finansuoti. Jei konkretaus fondo taisyklėse nenumatyta kitaip, nustatomos nacionalinės taisyklės.

Archyvas