Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

 Papildomos priemonės

 

Naujienos

  Daugiaregioninės paramos (DRP) programa yra viena iš FI-COMPASS dalių. FI-COMPASS – tai konsultavimo Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) finansinių priemonių klausimais platforma, kurią sukūrė Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos investicijų banku. DRP projektų, kuriuose dalyvauja bent dvi vadovaujančiosios institucijos iš skirtingų ES valstybių narių, tikslas – įvertinti galimą ESI fondų finansinių priemonių panaudojimą tam tikrose bendro intereso teminėse srityse. Tokiu būdu siekiama sudaryti sąlygas platesniam finansinių priemonių naudojimui tiek investuotų ESI fondų lėšų, tiek jų geografinės ar teminės srities atžvilgiu, taip pat skatinti įvairių valstybių narių regionus bendradarbiauti, keistis geriausia patirtimi ir įsitraukti į abipusio mokymosi procesą. 

  Miestai – ES politikos šerdis

  Daugiau nei 70 proc. Europos gyventojų gyvena miestuose, ir ateityje ši dalis turėtų didėti. Kiekvieną dieną Europos miestai savo plėtros planus pritaiko taip, kad galėtų spręsti svarbiausius iššūkius, kaip antai didėjantį gyventojų skaičių, klimato kaitą ir skaitmeninę transformaciją. Rengdami išsamias strategijas ir nustatydami ilgalaikius politikos tikslus, miestai imasi veiksmų, kad galėtų remti prieinamą būstą, skatinti efektyvaus energijos vartojimo projektus, atgaivinti rajonus ir gerinti viešąjį transportą. Tačiau strateginius planus galima veiksmingai įgyvendinti tik miestams gavus finansavimą. Be reikšmingo viešojo ir privačiojo kapitalo indėlio vis dar sunku miesto viziją paversti realybe. 

  2013 m. Nyderlandų miestas Haga nusprendė skirti 4 mln. eurų bandomajam projektui JESSICA, kad būtų sukurta energijos vartojimo efektyvumo finansinė priemonė. Tuo metu šiame procese dalyvaujantieji negalėjo tikėtis, kad per ketverius metus jie turės kontroliuojantįjį fondą, kurio turtas sudaro daugiau kaip 46 mln. eurų, skirtų naujovėms, tvarumui ir miestų plėtrai. 

  Tačiau pirmieji žingsniai kuriant fondą buvo sudėtingi. 

  „Iš pradžių, kai kūrėme fondą, mums kilo daug klausimų, ir turėjome įveikti daug techninių kliūčių, kad sukurtume tvirtą ir saugų pagrindą būsimoms investicijoms“, – prisimena William van den Bungelaar, Hagos ekonomikos investicijų kontroliuojančiojo fondo (HEID) sekretorius. 

  Dabar Haga turi ekspertų komandą, kuri glaudžiai bendradarbiaudama su savo nepriklausomu fondo valdytoju stebi ir remia finansines priemones mieste. HEID sulaukus sėkmės, finansinės priemonės dabar dažnai naudojamos miesto strateginiams prioritetams finansuoti. 

  Atnaujinamosios investicijos Europoje

  Remdamasi turimomis žiniomis apie finansines priemones, Haga kartu su kitais trimis Europos miestais – Mančesteriu, Milanu ir Londonu – įgyvendino DRP projektą „Atnaujinamosios investicijos Europos miestuose“ (angl. Revolving Investments in Cities in Europe arba RICE). Šio projekto tikslas – plėtoti naujas finansines priemones, siekiant padidinti privačiojo sektoriaus investicijas į miestų plėtrą, visų pirma kuriant pažangius miestus. Buvo nustatyti bendri miestų finansavimo poreikiai ir sektoriai, kuriuose finansinės priemonės gali geriausiai paremti projektus, suderintus su miesto politikos prioritetais. Tarp didžiausią finansavimo poreikį turinčių sektorių yra transporto, energetikos, būsto ir darbo vietų, žaliosios ir mėlynosios infrastruktūrų arba ekonominio vystymosi platesne prasme, įskaitant MVĮ ir startuolius, taip pat naujų komercinių ar naujoviškų priemonių kūrimo sektoriai. 

  DRP-RICE partneriams pavyko pasinaudoti įvairių dalyvavusių miestų patirtimi. 

  „Finansinių priemonių panaudojimas Mančesteryje yra sėkmės istorija, atnešusi daug naudos“, – pasakoja Mančesterio miesto taryboje dirbantis Mark Duncan. Didžiojo Londono savivaldybės atstovė Binal Cadieu taip pat labai džiaugiasi Londone įsteigtos naujos finansinės priemonės – Mero energijos vartojimo efektyvumo fondo (angl. Mayoral Energy Efficiency Fund, MEEF) – potencialu. „MEEF, kaip apyvartinis fondas, siūlo mums modelį, leidžiantį pritraukti milijonus svarų privačiųjų investicijų į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius projektus“, – sako Binal Cadieu. 

  RICE – miesto fondo modelis

  Įgyvendinant projektą RICE buvo sukurtas miesto fondo modelis, kurį galima pritaikyti prie konkrečių Europos Sąjungos miestų poreikių ir taip remti miestų plėtrą. Jame atsispindi RICE partnerių geriausia patirtis, todėl fondas yra lankstus. Trumpai tariant, tai yra „miesto finansinė priemonė, kuri yra nepriklausomai valdoma, turi su miesto strateginiais prioritetais suderintą investavimo strategiją ir pritraukia daug viešųjų investicijų“. 

  RICE projekto vadovas William van den Bungelaar pabrėžia partnerystės naudą. 

  „Modelyje numatyta lanksti miesto plėtros finansinės priemonės sistema, leidžianti pritraukti daug viešųjų investicijų ir užtikrinti techninę pagalbą įgyvendinimo metu, – sako jis. – Modelis yra sukurtas taip, kad būtų paprastas, atkartojamas ir pritaikomas, kad kiti galėtų jį naudoti kaip miesto plėtros finansinės priemonės pagrindą.“ 

  Nepriklausomo fondo valdytojo dalyvavimas skatina įgyvendinimą, o miestų investavimo strategijos kūrimui vadovauja patys miestai. Sukūrę miesto fondą, Europos miestai turi galimybę įgyvendinti savo viziją ir strategiją. 

  Paramos pagal sanglaudos politiką išnaudojimas

  Viešieji ištekliai, kaip antai ESI fondai, atlieka esminį vaidmenį šalinant rinkos spragas, kad daugelis projektų galėtų pasinaudoti ES finansavimu, kurio priešingu atveju jie negautų arba jis būtų pernelyg brangus. Miestai, galėdami naudotis ESI fondų ištekliais, gali sėkmingai įgyvendinti finansines priemones, skirtas jų vietos poreikiams tenkinti, sėkmingai sutelkdami kitas viešąsias ir privačiąsias investicijas į projektus. Tai gali būti padaryta teikiant paskolas ir garantijas ilgalaikiams miestų projektams, pasitelkiant nuosavo kapitalo ar kvazikapitalo investicijas į didesnės rizikos projektus arba derinant grąžintiną paramą ir dotacijas. 

  Nemažai miestų neturi didelės patirties kuriant miesto fondus, todėl jiems reikia profesionalios pagalbos planuojant ir kuriant naujas finansines priemones. Europos Komisijos remiamos techninės pagalbos programos, kaip antai DRP, padeda miestams stiprinti savo gebėjimus ir taip palengvina naujo miesto fondo parengimą ir įgyvendinimą. 

  „Miestams, kurie neturi patirties dirbant su naujomis finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip miestų plėtros fondai, projektas DRP-RICE siūlo naudingą priemonę, padėsiančią sukurti naują finansinę priemonę ir įvertinti jos įgyvendinamumą vietos kontekste“, – teigia Milano savivaldybėje dirbanti Lucia Scopelliti. 

  Daugiau informacijos apie DRP-RICE pateikiama svetainėje www.fi-compass.eu.

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Daugiau naujienų

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu