2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa

Lietuva

 Papildomos priemonės

 

Programme description

Pagrindiniai tikslai

Lietuvos daugiafondė veiksmų programa sutelkė kelis pagrindinius ES investicijų fondus, kurie siekia paskatinti Lietuvos ekonominį augimą ir padėti kovoti su socialine atskirtimi, nedarbu ir gyvybiškai svarbiomis problemomis, tokiomis kaip energetikos saugumo. Veiksmų programa atspindi strategijos „Europa 2020“ tikslus ir daugiausia dėmesio skiria mokslinių tyrimų ir inovacijų stiprinimui, MVĮ konkurencingumui, perėjimui prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, žmogiškojo kapitalo (ypač jaunimo) skatinimui ir kovai su skurdu.

Finansavimo prioritetai

Veiksmų programos parama pastebimai prisidės prie Lietuvos gebėjimo siekti pagrindinių ES ir nacionalinių plėtros prioritetų:

 • 10,12 proc. bendrų veiksmų programos lėšų turėtų sustiprinti mokslinius tyrimus ir inovacijas Lietuvoje bei padėti šaliai pasiekti nacionalinį strategijos „Europa 2020“ tikslą – į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuoti 1,9 proc. BVP (2011 m. investicijos siekė 0,9 proc.) Labiausiai tikimasi, kad veiksmų programa prisidės prie mokslinių tyrimų ir inovacijų komercializacijos ir žinių perdavimo bei veiksmingai stimuliuos investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas (1 prioritetinė kryptis).
 • 3,64 proc. bendrų veiksmų programos lėšų skiriama visiems užtikrinti prieigą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio ir plėtoti e. paslaugas, e. sprendimus, e. prekybą (2 prioritetinė kryptis).
 • 7,92 proc. veiksmų programos išteklių skiriama MVĮ konkurencingumui ir inovacijoms remti (3 prioritetinė kryptis).
 • 14,48 proc. veiksmų programos lėšų skirtos remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos (4 prioritetinė kryptis). Kartu su investicijomis į išteklių naudojimo efektyvumą ir infrastruktūrą, šios lėšos padės Lietuvai siekti nacionalinio strategijos „Europa 2020“ tikslo – 23 proc. energijos išgauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių (2011 m. ši dalis siekė 20,3 proc.)
 • 14,29 proc. veiksmų programos lėšų bus išleista priemonėms, skirtoms aplinkosaugai, tvariam gamtinių išteklių naudojimui ir prisitaikymui prie klimato pokyčių (5 prioritetinė kryptis). 
 • 17,20 proc. veiksmų programos lėšų skiriama pašalinti barjerams pagrindinėje tinklo infrastruktūroje, modernizuojant ir plėtojant transporto ir energijos infrastruktūrą (7 prioritetinė kryptis). Investicijos į transportą turėtų pagerinti įvairių rūšių transporto sąveikumą TEN-T tinkle ir sustiprinti regioninį judumą prie TEN-T infrastruktūros prijungus antrinius ir tretinius mazgus (įskaitant daugiarūšio transporto mazgus). Investicijomis į energetikos infrastruktūrą bus siekiama pagerinti energijos efektyvumą ir užtikrinti tiekimą plėtojant pažangias energijos paskirstymo, laikymo ir perdavimo sistemas bei integruojant paskirstytą gamybą iš atsinaujinančių šaltinių. Tarptautinių energetikos jungčių kūrimas sumažins Lietuvos energetinę priklausomybę nuo vieno tiekėjo ir užtikrins patikimą ir saugų energijos tiekimą piliečiams.
 • 10,86 proc. veiksmų programos išteklių skiriama skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą bei remti darbo jėgos judumą (7 prioritetinė kryptis), taip prisidedant prie nacionalinio strategijos „Europa 2020“ tikslo – pasiekti 72,8 proc. 20–64 metų gyventojų užimtumą (užimtumo lygis 2012 m. siekė 68,7 proc.) ir sumažinti jaunimo, kuris nedirba ir nesimoko švietimo įstaigose ar profesinio rengimo mokyklose, skaičių.
 • 7,99 proc. veiksmų programos išteklių supaprastins perėjimą nuo institucinių prie bendruomeninių priežiūros modelių ir pagerins prieigą prie socialinių būstų ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis (8 prioritetinė kryptis).
 • 9,89 proc. lėšų bus investuota į švietimo sistemą, siekiant pagerinti moksleivių pasiekimus bendrojo išsilavinimo srityje, aukštojo mokslo, profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir atitiktį darbo rinkai bei mokslinių tyrėjų kvalifikaciją (9 prioritetinė kryptis).

Fondų prioritetų skaičius yra ribotas, o investicijos skiriamos pagrindiniams konkurencingumo veiksniams. Tai vienas pagrindinių reformuotos Sanglaudos politikos principų.

Tekstas programos

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Regions

 • Lithuania

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 2,048,917,626.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 3,501,411,767.00 €
 • European Social Fund (ESF): 1,095,501,471.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 7,887,798,522.00 €

Total EU contribution: 6,709,396,130.00 €

CCI number: 2014LT16MAOP001