URBACT

Interreg

 Papildomos priemonės

 

Programme description

URBACT III apžvalga
 
URBACT III yra Europos teritorinio bendradarbiavimo programa (2014–2020), finansuojama bendromis Europos Sąjungos lėšomis (iš Europos regioninės plėtros fondo – apie 75 milijonai eurų).

URBACT III veiks kaip Europos apsikeitimo ir mokymo programa, skatinanti tvarią miestų plėtrą. Remiantis šią programa, Europos miestai galės kartu plėtoti jiems kylančių iššūkių sprendimus ir dalytis gerąja praktika, pamokomis ir sprendimais su visais miesto politikos subjektais visoje Europoje. Programa apims visas 28 Europos Sąjungos valstybes nares ir dvi šalis-partneres – Norvegiją ir Šveicariją.

Programa URBACT III lengvins miestų ir kitų lygių valdžios dalijimąsi žiniomis ir gerąja praktika siekiant integruotos tvarios plėtros ir gerinant regionų ir sanglaudos politikos veiksmingumą. Šiuo atžvilgiu programa URBACT III prisidės prie bendrųjų Europos tikslų 2020 metams, nes suteiks visiems miesto politikos plėtojimo ir taikymo programos dalyviams jų žinių ir įgūdžių plėtojimo mechanizmą. Naujos žinios ir įgūdžiai, įgyti dalyvaujant programoje URBACT III, padės sustiprinti ir pagyvinti Europos miestus bei išspręsti jiems kylančius klausimus, susijusius su išmaniu ir tvariu integraciniu augimu (pagal Europos prioritetus 2020 metams).
 
Siūloma programos URBACT III strategija, tikslai ir pagrindinės intervencinės sritys
 
Siekdamos išspręsti daugybę miestų teritorijoms kylančių iššūkių, jų administracijos turi nuolat tobulinti ir kaupti žinias ir įgūdžius, kad galėtų plėtoti ir taikyti tvarią integracinę politiką. Šis sustiprintas pajėgumas teigiamai atsilieps taikant Veiklos programas, numatytas 2014–2020 metams, nes bus sustiprinta sanglaudos politika miestų mastu. Programa URBACT III skatins išrinktų pareigūnų, pareigūnų ir kitų miesto valdžios atstovų apsikeitimą žiniomis ir vienų iš kitų mokymąsi, padės geriau planuoti ir taikyti integruotus miesto politikos sprendimus Europos miestuose.

Programa URBACT III bus organizuota siekiant keturių pagrindinių tikslų.

1. Politikos įgyvendinimo pajėgumas – gerinti miestų pajėgumą integruotai ir kolektyviai vykdyti tvarią miesto politiką ir praktiškai ją taikyti.

2. Politikos kūrimas – gerinti tvarių strategijų ir veiksmų planų kūrimą miestuose.

3. Politikos taikymas – gerinti integruotų ir tvarių miestų strategijų ir veiksmų planų taikymą miestuose.

4. Žinių kaupimas ir bendrinimas – užtikrinti, kad visų lygmenų politikos kūrėjai ir vykdytojai turėtų didesnę prieigą prie žinių ir dalytųsi visų sričių praktine tvarios miestų plėtros patirtimi, siekdami miestų plėtros politikos tobulinimo.

Šiems tikslams pasiekti, remiantis programa URBACT III, bus imamasi trijų tipų veiksmų: tarptautinio apsikeitimo, pajėgumų plėtojimo ir kaupimo bei sklaidos. Kiekvienas iš šių veiksmų remsis pajėgumais, išplėtotais vykdant programą URBACT II.
 
Dėmesys teminiams tikslams 
 
Kadangi miestų sprendžiamų klausimų tipai ir prigimtis gali skirtis, programa URBACT III pagrindinį dėmesį skirs bendroms Europos miestams aktualioms temoms.

 • 1-asis teminis tikslas: tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų stiprinimas
 • 4-asis teminis tikslas: perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio visų sektorių ekonomikos rėmimas
 • 6-asis teminis tikslas: aplinkosauga ir išteklių veiksmingumo skatinimas
 • 8-asis teminis tikslas: užimtumo skatinimas ir darbo mobilumo rėmimas
 • 9-asis teminis tikslas: socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu

Ši koncentracija bus pasiekta skelbiant kvietimą teikti pasiūlymus dėl programos URBACT III veiklos, orientuotos į šiuos teminius tikslus.

Tikėtinas poveikis

 • Miestų politikos vykdytojai įgijo naujų žinių ir pajėgumų, susijusių su integruotu požiūriu į tvarią miestų plėtrą
 • Miestai sukūrė integruotas tvarios miestų plėtros strategijas ir veiksmo planus
 • Miestai pagerino savo tvarios plėtros integruotų planų taikymo veiksmingumą Visų lygmenų politikos kūrėjai ir vykdytojai turi didesnę prieigą prie teminių URBACT žinių dėl tvarios miestų plėtros ir jas panaudoja

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003