Veiksmų programa 'Sanglaudos skatinimas'

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) pagal konvergencijos tikslą bendrai finansuojama programa

Lietuva

 Papildomos priemonės

 

Europos Komisija patvirtino šią didžiulę 2007–2013 m. Lietuvos vystymosi programą 2007 m. liepos 30 d. Programoje numatyta, kad Bendrija pagal konvergencijos tikslą teiks pagalbą Lietuvai įvairiose srityse.

Visas biudžetas: apie 3,18 mlrd. eurų. Bendrijos parama per ERPF ir SF: 2,64 mlrd. eurų, arba 83 proc. viso biudžeto (maždaug 38 proc. visų Lietuvai pagal Sanglaudos politiką 2007–2013 m. numatytų skirti ES lėšų).

1. ES investiciju tikslas

Pagerinti visos šalies gyventoju gyvenimo kokybe tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiuriu. Tai turetu padeti sukurti stabilaus tvariojo ekonominio vystymosi ilguoju laikotarpiu pagrinda. Pagrindiniai tikslai:

 • sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos pletros potencialui stipreti ir atsiskleisti;
 • užtikrinti prieinamas aukštos kokybes viešasias sveikatos priežiuros, švietimo ir valstybes užimtumo remimo politika igyvendinanciu instituciju teikiamas paslaugas, ne instituciju teikiamas socialines paslaugas ir paslaugas neigaliesiems;
 • gerinti aplinkos kokybe, ypatinga demesi skiriant energijos naudojimo efektyvumui didinti.

2. Numatomas poveikis

 • paremti 100 integruotos miesto pletros projektu ekonomikos augimo centruose;
 • padeti igyvendinti 200 pletros projektu probleminese teritorijose;
 • pagerinti kaimo verslo salygas ir užimtuma (100 pletros projektu);
 • teikti pagalba daugiau kaip 300 sveikatos priežiuros, profesinio mokymo ir socialiniu paslaugu teikeju;
 • pagerinti sveikatos priežiuros paslaugu kokybe ir prieinamuma daugiau kaip milijonui pacientu;
 • rekonstruoti arba irengti vandentiekio ir nuoteku sistemas 220 bendrijose;
 • pasiekti, kad 100 proc. atlieku savartynuose butu tvarkoma pagal ES reikalavimus;
 • atnaujinti 200 visuomeniniu pastatu, kad butu tausiau naudojama energija.

3. Prioritetai

Vietine ir urbanistine pletra, kulturos paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pletrai

 • sumažinti pagrindiniu ir likusiu šalies miestu gyventoju gyvenimo kokybes skirtumus
 • sudaryti prielaidas spartesnei ukines veiklos diversifikacijai kaimo vietovese
 • skatinti turizma, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius bei kulturos pavelda ir sudarant palankesnes salygas aktyviam poilsiui
 • paskatinti gamtos ištekliu (visu pirma vandens ištekliu bei kraštovaizdžio ir biologines ivairoves) išsaugojima, sudarant salygas efektyviam ju pritaikymui gyventoju ir ukio reikmems.

Viešuju paslaugu kokybe ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialine infrastruktura

 • teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiuros paslaugas
 • užtikrinti aukštesne švietimo paslaugu kokybe bei prieinamuma, gerinant visu amžiaus grupiu asmenu dalyvavima mokymosi visa gyvenima sistemoje
 • užtikrinti geresni profesinio rengimo pasiulos ir paklausos suderinamuma, pagerinti darbo jegos kvalifikacija ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus isitraukti i darbo rinka
 • paskatinti geresne socialine rizika bei socialine atskirti patirianciu asmenu ir ju šeimu nariu integracija i visuomene ir darbo rinka.

Aplinka ir darnus vystymasis

 • atnaujinti ir pletoti vandens tiekimo ir nuoteku tvarkymo sistemas
 • sukurti šiuolaikiška atlieku tvarkymo sistema
 • gerinti oro kokybe
 • didinti energijos gamybos bei vartojimo efektyvuma ir atsinaujinanciu energijos ištekliu vartojima.

Technine pagalba

 • užtikrinti veiksminga programos valdymo ir kontroles sistemos funkcionavima
 • gerinti esamu bei galimu naudos gaveju ir partneriu informuotuma apie pagalba, teikiama pagal programa, taip pat apie jos igyvendinimo rezultatus (informavimo veikla)
 • vykdyti programos vertinimo veikla.

Finansinė ir techninė informacija

Veiksmų programa 'Sanglaudos skatinimas'

Intervencijos tipas

Veiksmų programa

CCI nr.

2007LT161PO001

Number of decision

C/2007/3738

Galutinė patvirtinimo data

30/07/2007

Finansų paskirstymas prioritetinėms kryptims

Prioritetinė kryptis ES investicijos Nacionalinis viešasis indėlis Bendras viešasis indėlis
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai 845 778 316 149 254 997 995 033 313
Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra 629 609 905 111 107 630 740 717 535
Aplinka ir darnus vystymasis 1 128 119 555 206 990 179 1 335 109 734
Techninė pagalba 44 824 795 0 44 824 795
Iš viso 2 648 332 571 467 352 806 3 115 685 377