Veiksmų programa 'Ekonomikos augimas'

Iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) išteklių pagal konvergencijos tikslą bendrai finansuojama programa

Lietuva

 Papildomos priemonės

 

Europos Komisija patvirtino šia didžiule 2007–2013 m. vystymosi programa 2007 m. liepos 30 d. Programoje numatyta, kad Bendrija pagal konvergencijos tiksla teiks pagalba Lietuvai ivairiose srityse.

Visas biudžetas: apie 3,88 mlrd. euru.

Bendrijos parama: 3,09 mlrd. euru (maždaug 45 proc. visu Lietuvai pagal Sanglaudos politika 2007–2013 m. numatytu skirti ES lešu), t. y. 80 proc. viso biudžeto. 

1. ES investiciju tikslasES investiciju tikslas

Pagreitinti ekonomikos augima ilguoju laikotarpiu, kad butu panaikintas ekonominio išsivystymo skirtumas tarp Lietuvos ir ES vidurkio.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • padidinti didele pridetine verte kurianciu imoniu skaiciu
 • pagerinti našuma sudarant palankias salygas naujovems diegti bei mažosioms ir vidutinems imonems (MVI)
 • pagerinti ekonomikos infrastrukturos veiksminguma.

2. Numatomas poveikis

 • pritraukti 735,5 mln. euru privaciu investiciju
 • nutiesti ir rekonstruoti 1165 km keliu, iš kuriu 315 km – transeuropinio tinklo (TEN) dalis
 • nutiesti ir rekonstruoti 220 km geležinkelio, iš kuriu 170 km – transeuropinio tinklo (TEN) dalis
 • sukurti 650 darbo vietu moksliniu tyrimu sektoriuje
 • isteigti 15 nauju technologijomis savo veikla grindžianciu imoniu
 • paremti 4300 imoniu finansu inžinerijos priemonemis
 • padidinti placiajuoscio ryšio skverbti iki 95 proc. gyventoju..

3. Prioritetai

Programos struktura sudaryta remiantis šiais prioritetais:

Konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologiju pletra (MTTP)

 • sustiprinti viešaja ir privacia MTTP baze
 • padidinti viešojo sektoriaus MTTP veiklos efektyvuma ir prieinamuma imonems
 • padidinti MTTP veiklos aktyvuma privaciame sektoriuje
 • pagerinti žiniu ir technologiju sklaidos terpe, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavima MTTP srityje.

Padidinti verslo našuma ir pagerinti verslo aplinka

 • padidinti našuma
 • pagerinti veikianciu imoniu gyvybinguma ir paskatinti versluma
 • pagerinti MVI galimybes naudotis finansiniais ištekliais
 • pritaikyti viešasias teritorijas investicijoms pritraukti.

Informacine visuomene visiems

tobulinti elektronines priemones, skirtas viešojo administravimo instituciju veiksmingumui gerinti, ir skatinti e. verslo iniciatyvas, taip pat (b) sukurti tolygia ir saugia visa šali aprepiancio elektroninio tinklo infrastruktura.

Esmine ekonomine infrastruktura

 • sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugos prielaidas Lietuvos elektros ir duju rinku integracijai i bendrasias ES elektros ir duju rinkas
 • pagerinti energijos tiekimo patikimuma ir sauguma
 • igyvendinti eismo saugumo inžinerijos priemones
 • pagerinti nacionalines ir regionines svarbos transporto infrastrukturos techninius duomenis
 • pletoti regionine vandens keliu transporto infrastruktura.

Transeuropiniu transporto tinklu pletra

 • išpletoti sausumos transporto infrastrukturos jungtis su ES valstybemis naremis bei treciosiomis šalimis ir pritaikyti transeuropini transporto tinkla (TEN-T) vis intensyvesniam eismui
 • geriau panaudoti Klaipedos juru uosto potenciala
 • pagerinti Lietuvos tarptautiniu oro uostu infrastrukturos pajegumus
 • pagerinti saugumo standartus, kad butu sumažinta avariju ir transporto grusciu TEN-T tinkle.

Technine parama

 • užtikrinti veiksminga programos valdymo ir kontroles sistemos funkcionavima
 • gerinti esamu bei galimu naudos gaveju ir partneriu informuotuma apie pagalba, teikiama pagal programa, taip pat apie jos igyvendinimo rezultatus
 • vykdyti vertinimo veikla.

4. ldymo institucijos

Finansinė ir techninė informacija

Veiksmų programa 'Ekonomikos augimas'

Intervencijos tipas

Veiksmų programa

CCI nr.

2007LT161PO002

Number of decision

C/2007/3740

Galutinė patvirtinimo data

30/07/2007

Finansų paskirstymas prioritetinėms kryptims

Prioritetinė kryptis ES investicijos Nacionalinis viešasis indėlis Bendras viešasis indėlis
Konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (MTTP) 534 187 373 94 268 360 628 455 733
Padidinti verslo našumą ir pagerinti verslo aplinką 605 529 144 106 858 084 712 387 228
Informacinė visuomenė visiems 240 086 875 42 368 272 282 455 147
Esminė ekonominė infrastruktūra 586 758 740 103 545 660 690 304 400
Transeuropinių transporto tinklų plėtra 1 087 466 598 199 816 128 1 287 282 726
Techninė parama 44 824 795 0 44 824 795
Iš viso 3 098 853 525 546 856 504 3 645 710 029