Veiksmų programa 'URBACT II'

URBACT II (miestų plėtros tinklo programa) yra skirta Bendrijos struktūrinei paramai iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą visose valstybėse narėse, dalyvaujant Norvegijai ir Šveicarijai, gauti.

Norvegija

 Papildomos priemonės

 

2007 m. spalio 2 d. Europos Komisija patvirtino visoms Europos Sąjungos šalims ir Norvegijai bei Šveicarijai skirtą Europos teritorinio bendradarbiavimo programą URBACT II 2007–2013 m. 

Programa siekiama skatinti bendradarbiavimą miestų plėtros srityje ir raginti Europos miestus aktyviau dalytis patirtimi.  Bendras programos biudžetas – 68 mln. EUR.  Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) skiria apie 53 mln. EUR, tai sudaro apie 12 % visų Europos Sąjungos investicijų, skirtų regionų bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui pagal 2007–2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.

1. Programos tikslai ir uždaviniai

Miestų plėtros tinklo programa URBACT II siekiama didinti miestų plėtros politikos veiksmingumą ir gilinti bendrą integruotos miestų plėtros koncepciją.  Programa siekiama remti žinių kaupimą ir sklaidą ir aktyviai prisidėti įgyvendinant atnaujintą Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir ES darnaus vystymosi strategiją.

Pagrindiniai programos siekiai:

politinių sprendimų priėmėjų, specialistų, su miestų politikos plėtojimu susijusių institucijų dalijimasis patirtimi ir mokymasis vieniems iš kitų; URBACT II – teminiams tinklams ir darbo grupėms kurti skirta mainų sistema; kiekviename projekte iš esmės dalyvauja tik miestai, tačiau gali įsitraukti ir vietos valdžios institucijos, universitetai bei mokslinių tyrimų centrai;

 •  URBACT partneriams mokytis vieniems iš kitų dalijantis informacija ir gerąja patirtimi, daryti išvadas ir jomis remtis taikant teminį požiūrį ir naudojantis specialistų žiniomis;
 •  visiems Europos miestams skleisti ir perduoti gerąją patirtį bei iš kitų gautas žinias;
 •  padėti politikos formuotojams, specialistams ir veiksmų programų vadovams parengti vietos veiksmų planus, turinčius tiesioginį poveikį vietos miestų plėtros praktikai bei politikai.

2. Laukiamas investicijų poveikis

Iš viso pagal URBACT II programą bus remiami 46 teminiai tinklai ir 14 darbo grupių,  padėsiančių didinti miestų plėtros politikos veiksmingumą ir gilinti bendrą integruotos ir darnios miestų plėtros koncepciją.

Siekiant didesnio mainų poveikio vietos lygmeniu ir kuo kokybiškesnių mainų, kiekvienas projekto partneris padedant vietos paramos grupei turi parengti vietos veiksmų planą. Įsteigti teminiai centrai palengvins įvairių teminių tinklų ir darbo grupių diskusijas ir dalijimąsi žiniomis. Šios priemonės užtikrins, kad URBACT II dalyviai kuo geriau pasinaudotų turimomis žiniomis ir patirtimi. Įvairiose valstybėse narėse įsteigti nacionaliniai sklaidos punktai yra skirti URBACT ir vietos valdžios institucijų bendravimui palengvinti.

URBACT II – svarbi iniciatyvos „Regionų ekonominiai pokyčiai“ įgyvendinimo priemonė. Vienas svarbiausių iniciatyvos tikslų – susieti URBACT II projektus su atitinkamomis regioninėmis arba nacionalinėmis struktūrinių fondų veiksmų programomis. Tam tikslui gali pasitarnauti glaudesni miestų administracijų ir vadovaujančiųjų institucijų ryšiai. Vadovaujančiosios institucijos gaus geriau parengtas projektų paraiškas, o miestams bus naudinga tiesiogiai bendrauti su atsakingomis paramą teikiančiomis institucijomis. Europos Komisija yra numačiusi vadinamuosius paspartintus veiksmus tiems URBACT tinklams, kurie:

 • siekia prisidėti plėtojant vieną iš prioritetinių iniciatyvos „Regionų ekonominiai pokyčiai“ krypčių;
 • pareiškė norą glaudžiai bendradarbiauti su vadovaujančiosiomis institucijomis ir Komisijos tarnybomis ir
 • atitinka Europos Komisijos nustatytus tam tikrus kriterijus.

3. Prioritetai

URBACT II programoje didžiausias dėmesys skiriamas šiems bendradarbiavimo skatinimo prioritetams:

Prioritetas 1: Miestai - augimo ir užimtumo skatinimo veiksniai [apie 44 % bendrų ERPF lėšų]

Pagrindinės potemės:

 • verslumo skatinimas;
 • naujovių ir žinių ekonomikos gerinimas;
 • užimtumas ir žmogiškasis kapitalas (galimybės įsidarbinti, kvalifikacija, patekimas į darbo rinką, švietimo ir mokymo sistemos, darbo vietų kūrimas, visų pirma socialiai pažeidžiamoms grupėms ir regionams).

Prioritetas 2: Patrauklūs ir darnūs miestai [apie 50 % bendrų ERPF lėšų]

Pagrindinės potemės:

 • integruotas nuskurdusių regionų ir regionų, kuriems gresia skurdas (apleisti miesto rajonai, probleminiai vidiniai miesto rajonai, atokūs nuskurdę rajonai), vystymas;
 • socialinė integracija – aprūpinimas būstu, imigracijos valdymas, jaunimas, sveikata, saugumas, IRT, kultūra;
 • aplinkosaugos problemos: atliekų tvarkymas, aplinkosaugos stebėsenos tobulinimas, oro kokybės gerinimas; vandens kokybė ir tiekimas; atsinaujinančiosios energijos šaltiniai, integruota transporto politika, atliekas perdirbančios visuomenės kūrimas;
 • valdymas ir miestų planavimas: miestų planavimas, daugiapakopis valdymas, gyventojų dalyvavimas, teritorinis valdymas (horizontalusis ir vertikalusis).

Prioritetas 3: Techninė pagalba [apie 6 % bendrų ERPF lėšų]

Techninė pagalba skirta padėti užtikrinti veiksmingą ir efektyvų URBACT II programos valdymą. Ją iš esmės teikia URBACT sekretoriatas, kurį tai atlikti įgaliojo programos vadovaujančioji institucija.

Finansinė ir techninė informacija

Veiksmų programa 'URBACT II'

Intervencijos tipas

Veiksmų programa

CCI nr.

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Galutinė patvirtinimo data

02/10/2007

Finansų paskirstymas prioritetinėms kryptims

Prioritetinė kryptis ES investicijos Nacionalinis viešasis indėlis Bendras viešasis indėlis
Miestai − augimo ir užimtumo veiksniai 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Patrauklūs ir darnūs miestai 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Techninė pagalba 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Iš viso 53 319 170 14 498 705 67 817 875