2007–2013 m. Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa, skirta Danijai, Lenkijai, Lietuvai, Švedijai ir Vokietijai

Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa – tai veiklos programa, įgyvendinama siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir bendrai finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Danija

 Papildomos priemonės

 

2007 m. gruodžio 20 d. Europos Komisija patvirtino 2007–2013 m. Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą. Veiklos programa vykdoma siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, o visą jos biudžetą sudaro maždaug 75 mln. eurų. Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) investuoja apie 61 mln. eurų, tai sudaro apie 0,7 % visų Europos Sąjungos investicijų, skirtų 2007–2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui įgyvendinti.

Programa vykdoma:

- Lenkijos Ščecino, Košalyno, Slupsko, Gdansko paregioniuose ir Gdansko kartu su Gdyne ir Sopotu paregionyje,

- Švedijos Kalmaro, Blekingės ir Skonės apskrityse,

- Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės Greifsvaldo, Rostoko, Štralzundo, Vismaro, Bad Doberano, Šiaurės Pomeranijos, Šiaurės vakarų Meklenburgo, Rytų Pomeranijos, Riugeno ir Ikerio-Randovo paregioniuose,

- Danijos Bornholmo regioninėje savivaldybėje,

- Lietuvos Klaipėdos apskrityje.

- Projektuose gali dalyvauti kiti šalių regionai kaip gretimos teritorijos, ir jos gali gauti ne daugiau kaip 20 % programai skirto ERPF finansavimo.

1. Programos tikslas ir uždaviniai

Bendras veiklos programos tikslas yra stiprinti darnią Baltijos jūros pietų regiono plėtrą. Šito siekiama kartu vykdant bendrus projektus, skirtus regiono konkurencingumui didinti ir žmonių bei institucijų integracijai stiprinti.

Programa bus vykdoma geografiškai didelėje penkių ES valstybių narių pasienio teritorijoje. Ekonominiai ir socialiniai 2004 m. į ES įstojusių valstybių narių ir senųjų valstybių narių skirtumai yra pagrindinės problemos, kalbant apie Baltijos jūros pietų regiono konkurencingumą, jo ekonominę bei socialinę integraciją ir darnią jo plėtrą apskritai. Kad būtų sustiprinta vietos bendruomenių ir valdymo institucijų sąveika, būtina patobulinti viso regiono tarpvalstybines struktūras.

2. Laukiamas investicijų poveikis

Tikimasi, kad svarbiausias investicijų poveikis bus palankios ekonomikai augti sąlygos ir tarptautiniu mastu kuriamos darbo vietos. Baltijos jūros pietų regiono gyventojams, turistams ir investuotojams bus naudingi ir projektai, skirti socialinei, kultūrinei ir gamtinei aplinkai išsaugoti. Numatyta ir specifinių rezultatų: valstybės ir privačių investicijų bus pritraukta į 14 projektų, pagerės transporto jungčių sąveikos ir paslaugų kokybė įgyvendinus 5 projektus, institucijos įgis naujų gebėjimų, įgyvendindamos daugiau kaip 10 projektų, skirtų Baltijos jūros aplinkai saugoti.

3. Prioritetai

Pagrindiniai programos prioritetai:

1 prioritetas. Ekonomikos konkurencingumas [maždaug 36,8 % viso finansavimo]

Bus remiami projektai, kuriais skatinama regiono ekonominė ir darbo rinkų integracija, bendradarbiavimas aukštesniojo ir aukštojo mokslo srityse, visuomenės ir privataus sektoriaus subjektų keitimasis žiniomis ir patirtimi, geresnių transporto jungčių plėtra.

2 prioritetas. Patrauklumas ir bendra tapatybė [maždaug 56,7 % viso finansavimo]

Siekiama paremti dvejopus projektus: skirtus valdyti grėsmę aplinkai ir skirtus tam, kad būtų skatinamas nuosaikus ekonomiškas gamtos resursų ir kultūros paveldo naudojimas. Juos įgyvendinant ypatingas dėmesys skiriamas turizmui, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtotei ir energijos taupymui bei vietos iniciatyvoms, skatinančioms žmonių bendravimą.

3 prioritetas. Techninė pagalba [maždaug 6,5 % viso finansavimo]

Siekiama padėti šalims dalyvėms įgyvendinti programą.

Finansinė ir techninė informacija

2007–2013 m. Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa, skirta Danijai, Lenkijai, Lietuvai, Švedijai ir Vokietijai

Intervencijos tipas

Veiksmų programa

CCI nr.

2007CB163PO013

Number of decision

C/2007/6499

Galutinė patvirtinimo data

20/12/2007

Finansų paskirstymas prioritetinėms kryptims

Prioritetinė kryptis ES investicijos Nacionalinis viešasis indėlis Bendras viešasis indėlis
Ekonomikos konkurencingumas 22 472 194 5 271 255 27 743 449
Patrauklumas ir bendra tapatybė 34 619 325 8 120 583 42 739 908
Techninė pagalba 3 644 140 1 214 713 4 858 853
Iš viso 60 735 659 14 606 551 75 342 210