Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programa

Tai veiklos programa, įgyvendinama siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir bendrai finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)

Lietuva

 Papildomos priemonės

 

2007 m. gruodžio 20 d. Europos Komisija patvirtino 2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programą. Pagal šią programą teikiama Bendrijos parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) konkretiems Lietuvos ir Lenkijos regionams, esantiems abipus bendros sienos: Lietuvoje – Marijampolės ir Alytaus apskritims, Lenkijoje – Balstogės-Suvalkų ir Elko apskritims. Lietuvos Tauragės, Kauno ir Vilniaus apskritys (išskyrus Vilniaus savivaldybę) bei Lenkijos Lomžos ir Olštyno apskritys gali dalyvauti projektuose kaip gretimos teritorijos, t. y. gauti ne daugiau kaip 20 % ERPF programai skirto finansavimo.

Ši veiklos programa yra vykdoma siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, visą jos biudžetą sudaro apie 84,3 mln. EUR. Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) investuoja apie 71,7 mln. EUR, t. y. apie 0,8 % visų ES investicijų, skirtų 2007–2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui įgyvendinti.

1. Programos tikslas ir uždaviniai

Bendras programos tikslas yra skatinti darnų pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programos investicijomis siekiama padaryti regioną konkurencingą pasaulio ekonomikoje ir perspektyvų bei patrauklų gyvenimo kokybės, socialinės lygybės, aplinkos ir ryšių požiūriu.

Bendradarbiavimo teritorija yra abipus 104 km ilgio bendros sienos pietvakarių Lietuvoje ir šiaurės rytų Lenkijoje. Čia gyvena 3,6 mln. žmonių, demografiškai beveik vienodai pasiskirsčiusių kaimo ir miesto vietovėse. Pasienio teritorijoje daugiausia verčiamasi žemės ūkiu, tačiau pastaruoju metu sparčiai plėtojamas paslaugų sektorius. Vis dėlto dar reikia investicijų tiek žemės ūkio, tiek pramonės sektoriams pertvarkyti ir modernizuoti. Nors teritorijoje yra keletas tarptautinių koridorių (I (Via Baltica, Rail Baltica) ir IX), trūksta vidinių jungčių. Todėl reikia investicijų pasienio infrastruktūrai, kaip antai vietos keliams, sienos perėjimo punktams, ryšių ir IRT tinklams bei susietoms viešojo transporto sistemoms, tobulinti.

Atsižvelgiant į regiono gamtinių išteklių potencialą taip pat bus skiriama lėšų turizmui plėtoti: upėse ir ežeruose – vandens turizmui, miškuose ir sodybose – ekologiniam ir kaimo turizmui.

2. Laukiamas investicijų poveikis

Investicijų poveikis bus matuojamas naudojant tam tikrus rodiklius: naujų infrastruktūros objektų (pvz., kelių), naujų transporto linijų ir informacinių technologijų ryšių skaičių, mažesnę šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą, naujas darbo vietas ir didesnį užimtumo lygį, naują verslo paramos infrastruktūrą ir naujas įmones, sukurtus tinklus, naujus turizmo objektus, padidėjusius turistų srautus, geresnes galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis, bendras savivaldybių iniciatyvas ir kt.

3. Prioritetai

Veiklos programa sudaryta remiantis šiais prioritetais:

1 prioritetas. Pasienio regiono konkurencingumas ir našumo didėjimas [maždaug 55 % viso finansavimo]

Bus remiami veiksmai, kuriais siekiama kurti darbo vietas, didinti teritorijos konkurencingumą ir plėtoti darnų verslą nedarant žalos aplinkai. Teikiamos investicijos ir parama tokioms sritims, kaip nedidelio masto ekonominė infrastruktūra, verslo aplinka, turizmas, kultūrinis ir istorijos paveldas.

2 prioritetas. Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė [maždaug 39 % viso finansavimo]

Teikiamos investicijos ir parama socialiniams ir kultūriniams ryšiams palaikyti ir gyvenamajai aplinkai gerinti (daugiausia dėmesio bus skiriama aplinkos apsaugai).

3 prioritetas. Techninė pagalba [maždaug 6 % viso finansavimo]

Siekiama padėti abiem šalims kuo veiksmingiau įgyvendinti programą.

Finansinė ir techninė informacija

Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programa

Intervencijos tipas

Veiksmų programa

CCI nr.

2007CB163PO031

Number of decision

C(2007)6530

Galutinė patvirtinimo data

20/12/2007

Finansų paskirstymas prioritetinėms kryptims

Prioritetinė kryptis ES investicijos Nacionalinis viešasis indėlis Bendras viešasis indėlis
Pasienio regiono konkurencingumas ir našumo augimas 39 428 868 6 958 036 46 386 904
Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė 27 958 651 4 933 879 32 892 530
Techninė pagalba 4 301 331 759 058 5 060 389
Iš viso 71 688 850 12 650 973 84 339 823