Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programa

Tai veiklos programa, įgyvendinama siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir bendrai finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)

Latvija

 Papildomos priemonės

 

2007 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija patvirtino 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programą. Pagal šią programą teikiama Bendrijos parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) konkretiems Latvijos ir Lietuvos regionams, esantiems abipus bendros sienos: Latvijoje – Kuršo, Latgalos ir Žiemgalos sritims, Lietuvoje – Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Panevėžio ir Utenos apskritims. Lietuvos Kauno apskritis gali dalyvauti projektuose kaip gretima teritorija, t. y. gauti ne daugiau kaip 20 % ERPF programai skirto finansavimo.

Ši veiklos programa yra vykdoma siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, visą jos biudžetą sudaro apie 75,6 mln. EUR. Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) investuoja apie 63,9 mln. EUR, t. y. apie 0,7 % visų ES investicijų, skirtų 2007–2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui įgyvendinti.

1. Programos tikslas ir uždaviniai

Bendras programos tikslas yra prisidėti prie darnaus ir glaudaus socialinio ir ekonominio pasienio regiono vystymosi. Siekiama padaryti regioną konkurencingą, tinkamą ekonomikai ir verslui plėtoti bei patrauklų tiek jo gyventojams, tiek lankytojams.

Bendradarbiavimo teritorija yra pietų Latvijoje ir šiaurės Lietuvoje, nusidriekusi nuo Baltijos jūros vakaruose iki išorinės ES sienos su Rusija ir Baltarusija rytuose. Čia gyvena daugiau kaip trys milijonai gyventojų, ryški gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija, gyventojų tankis palyginti nedidelis. Dominuoja žemės ūkio paskirties žemė, tačiau taip pat yra miškų ir nemažas Baltijos jūros pakrantės ruožas. Regione yra svarbių transporto kelių (Via Baltica ir Via Hansaetica), taip pat keli neužšąlantys uostai, taigi tai – pagrindinis transporto koridorius, jungiantis šiaurę ir pietus bei rytus ir vakarus.

Kitas teritorijos bruožas – didėjantis miesto ir kaimo gyvenviečių gyvenimo sąlygų ir konkurencingumo atotrūkis. Todėl vietos bendruomenėms abiejose sienos pusėse reikia investicijų vietos infrastruktūrai, gyvenimo sąlygoms, galimybėms naudotis viešosiomis paslaugomis gerinti ir aplinkos išteklių valdymui tobulinti. Regiono plėtrą taip pat gali labai skatinti turizmas.

2. Laukiamas ERPF investicijų poveikis

Šia programa tikimasi pagerinti su verslo poreikiais susijusią infrastruktūrą, paskatinti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą (MTTP), patobulinti žmogiškųjų išteklių ir švietimo, bendrųjų viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos vadybą, kartu išsaugant ir remiant Europos kultūros ir istorijos paveldą ir skatinant bendrą turizmo plėtrą, savivaldybių bendradarbiavimą, „žmonės žmonėms“ veiklą, jaunimo užimtumą ir bendrus kultūros renginius.
Rodikliai bus naudojami siekiant įvertinti programos poveikį kuriant naujas darbo vietas, siekiant didesnio užimtumo, kuriant infrastruktūrą, skirtą naujam verslui ir naujoms įmonėms remti, užtikrinant aukštesnį mokslinių tyrimų ir inovacijų lygį, kuriant naujus turizmo objektus, didinant turistų srautus, gerinant galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis ir skatinant bendras savivaldybių iniciatyvas.

 

  • sukurta gamtinių ir techninių pavojų prevencijos ir išankstinio įspėjimo sistema,
  • surengta dešimt informacinių kampanijų aplinkos apsaugos klausimais,
  • atnaujinti ir (arba) atstatyti aštuoni istoriniai pastatai,
  • surengta penkiolika seminarų turizmo paslaugų teikėjams,
  • surengti keturi bendri kultūros festivaliai.

3. Prioritetai

Programa sudaryta remiantis šiais prioritetais:
I prioritetas: socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas (apie 38,9 proc. visos finansavimo sumos)
Šio prioriteto tikslas – remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą, gerinti pasienio regiono pasiekiamumą jo viduje ir iš išorės.
II prioritetas: patraukli gyvenamoji aplinka ir darni bendruomenė (apie 54,6 proc. visos finansavimo sumos)
Šiuo prioritetu siekiama skatinti bendradarbiavimą viešųjų paslaugų ir gamtos išteklių valdymo srityse, didinti pasienio regionų patrauklumą, kurti aktyvią ir darnią bendruomenę.
III prioritetas: techninė pagalba (apie 6,5 proc. visos finansavimo sumos)
Šio prioriteto tikslas – teikti pagalbą siekiant užtikrinti efektyvų Veiksmų programos įgyvendinimą.

 

Finansinė ir techninė informacija

Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programa

Intervencijos tipas

Veiksmų programa

CCI nr.

2007CB163PO070

Number of decision

C/2007/6295

Galutinė patvirtinimo data

17/12/2007

Finansų paskirstymas prioritetinėms kryptims

Prioritetinė kryptis ES investicijos Nacionalinis viešasis indėlis Bendras viešasis indėlis
Regiono socialinio ir ekonominio vystymosi bei konkurencingumo skatinimas 24 958 759 4 258 487 29 363 246
Patraukli gyvenamoji aplinka ir darnių bendruomenių kūrimas 35 123 707 5 936 301 41 322 008
Techninė pagalba 3 835 051 1 081 429 4 916 480
Iš viso 63 917 517 11 276 217 75 601 734