Europeiska unionens solidaritetsfond – Årsrapport 2017 och 2018

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 04/02/2020

Enligt artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad förordningen) ska en rapport om fondens verksamhet under det föregående året läggas fram för Europaparlamentet och rådet. Eftersom förfarandet för utnyttjande av Solidaritetsfondens medel för alla katastrofer under 2017 inte slutfördes förrän 2018 täcker denna rapport som ett undantag fondens verksamhet under både 2017 och 2018. Rapporten sammanfattar de ansökningar som mottagits och de ärenden som avslutats under rapporteringsperioden. Kommissionen bedömde samtliga ansökningar i enlighet med de kriterier som fastställts i förordningen i dess ändrade lydelse från 2014.

Under 2017 mottog kommissionen tio nya ansökningar om finansiellt bidrag från Solidaritetsfonden. Dessa kom från Frankrike, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal och Spanien. Viktigast av allt var emellertid Italiens revision och uppdatering av den ansökan som landet ursprungligen lämnade in 2016 för den serie kraftiga jordskalv som började i augusti 2016 och fortsatte fram till början av 2017.

Portugal, Grekland, Frankrike och Spanien begärde förskottsutbetalningar för fem ansökningar, varav tre kunde beviljas. Kommissionen betalade ut dessa förskott, som totalt uppgick till 6,5 miljoner euro, inom några veckor efter att den mottagit ansökningarna

Två av de mottagna ansökningarna – för översvämningarna i Murcia och bränderna i Doñana i Spanien – uppfyllde inte villkoren i förordningen och godkändes därför inte. Besluten om övriga åtta nya ansökningar från 2017 antogs under 2018. Kommissionen avslutade också sex tidigare Solidaritetsfondsärenden.

Under 2018 mottog kommissionens fyra ansökningar om bistånd från Solidaritetsfonden, från Bulgarien, Cypern, Italien och Rumänien. Cyperns ansökan kunde emellertid inte godkännas av kommissionen. Inget av de tre övriga länderna begärde en förskottsutbetalning. Under 2018 betalade kommissionen ut sammanlagt 2,3 miljoner euro till Bulgarien. Besluten om de andra två ländernas ansökningar som mottogs 2018 hade ännu inte fattats i slutet av det året.

I bilaga I redovisas Solidaritetsfondens tröskelvärden 2017 och 2018 för skador i samband med ”större katastrofer”. Bilaga II innehåller en översikt över de ansökningar som godkändes 2017 och 2018, inklusive relevant finansiell information.

More information :

EU:s solidaritetsfond

Publications