Europeiska unionens solidaritetsfond – Årsrapport 2016

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2017

Enligt artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad förordningen) ska en rapport om fondens verksamhet under det föregående året läggas fram för Europaparlamentet och rådet. I den här rapporten beskrivs verksamheten för Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad solidaritetsfonden) under 2016. Rapporten sammanfattar de mottagna ansökningarna och de ärenden som avslutades 2016. De ansökningar som lämnats in till kommissionen 2016 bedömdes enligt kriterierna i förordningen sedan dess ändring 2014.

År 2016 mottog kommissionen sex ansökningar om finansiellt bidrag från solidaritetsfonden, nämligen från Grekland (jordbävning på Lefkada), Förenade kungariket (översvämningar), Tyskland (översvämningar i Niederbayern), Cypern (torka och bränder), Portugal (bränder på Madeira) och Italien (jordskalv). Serien av jordskalv i de italienska Apenninerna mellan augusti 2016 och januari 2017 utgör den största naturkatastrofen för solidaritetsfonden.

Fyra länder begärde förskottsutbetalningar, vilket infördes i samband med översynen av förordningen 2014. I de här fallen betalade kommissionen ut ett förskott på sammanlagt 31,3 miljoner euro inom några veckor efter att den hade mottagit ansökningarna.

År 2016 togs 33,1 miljoner euro i anspråk från solidaritetsfonden av två ansökningar, nämligen för jordbävningen i Grekland och översvämningarna i Tyskland. Beslut om de fyra övriga ansökningarna som lämnades in under 2016 fattades i början av 2017.

Kommissionen avslutade fyra bidrag från solidaritetsfonden år 2016. Mer ingående information finns i avsnitt 4.

I bilaga I redovisas solidaritetsfondens tröskelvärden 2016 för ”större katastrofer”. Bilaga II innehåller en översikt över ansökningar som inkommit 2016, inklusive relevant finansiell information.

More information :

EU:s solidaritetsfond

Publications