Letno poročilo Solidarnostnega sklada Evropske unije za obdobje 2017–2018

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 04/02/2020

Uredba Sveta (ES) št.2012/2002 z dne 11.novembra2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada EU (v nadaljnjem besedilu: Uredba) v členu12 določa, da se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o dejavnostih sklada v preteklem letu. Ker se je postopek uporabe Solidarnostnega sklada za vse nesreče, ki so se zgodile leta 2017, končal šele leta 2018, to poročilo izjemoma zajema dejavnosti sklada v letih 2017 in 2018. V poročilu so povzete prejete vloge in primeri, zaključeni v obdobju poročanja. Komisija je ocenila vse vloge na podlagi meril, določenih v Uredbi, kakor je bila spremenjena leta2014.

Komisija je leta 2017 prejela deset novih vlog za finančni prispevek iz Solidarnostnega sklada, in sicer od Francije, Grčije, Latvije, Litve, Poljske, Portugalske in Španije. Najpomembnejše pa je to, da je Italija spremenila in posodobila svojo vlogo, ki jo je prvotno predložila leta 2016 za vrsto večjih potresov, ki so se zgodili med avgustom 2016 in začetkom leta 2017.

Portugalska, Grčija, Francija in Španija so zaprosile za predplačila za pet vlog, od katerih je bilo mogoče odobriti tri. Komisija je ta predplačila v skupni višini 6,5 milijona EUR izplačala v nekaj tednih po prejemu vlog. 

Dve prejeti vlogi, in sicer za poplave v regiji Murcia in požare v narodnem parku Doñanav Španiji, nista izpolnjevali pogojev iz Uredbe, zato nista bili sprejeti. Sklepi o preostalih osmih novih vlogah iz leta 2017 so bili sprejeti leta2018. Poleg tega je Komisija zaključila šest preteklih primerov pomoči iz Solidarnostnega sklada.

More information :

Solidarnostni sklad EU 

Publications