Sektor Malého a Stredného Podnikania na Hornej Nitre: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú priemyselnú transformáciu

Ďalšie nástroje

 
Available languages : English Slovak
Period :
Date : 22/01/2020

Bolo prijaté politické rozhodnutie postupne ukončiť ťažbu uhlia v hornej Nitre a diskusia sa teraz zameriava na politiky, činnosti a kroky v procese transformácie. Kľúčovými zúčastnenými stranami v tomto procese sú malé a stredné podniky (MSP).1 Hoci regionálna pozícia ťažobného priemyslu neustále klesá, zostáva hospodárskou oporou regiónu. Mechanické výpočty by nám povedali, že okamžité úplné uzavretie bane HBP by s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšilo mieru regionálnej nezamestnanosti v okrese Prievidza zo súčasných 4,51% (október 2019) na odhadovaných 8 - 10% v závislosti od účinkov nepriamej zamestnanosti v ťažbe uhlia. Malé a stredné podniky a podnikanie vo všeobecnosti sa považujú za kľúčové pre zabezpečenie hospodárskeho rastu, inovácií, tvorby pracovných miest a sociálnej integrácie na Slovensku. Odvetvie zohráva a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri transformácii regiónu Horná Nitra po ťažbe uhlia. Segment MSP bol identifikovaný ako výzva a zároveň príležitosť na riešenie nepriaznivých účinkov spojených s transformáciou.

Hlavným cieľom tejto správy je vykonať hĺbkovú analýzu sektora MSP v regióne Horná Nitra a prostredníctvom zberu a interpretácie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov poskytnúť ďalšie údaje a informácie na formovanie hospodárskej a sociálnej politiky, plánovanie a programové využitie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj podpora vykonávania Akčného plánu transformácie uhoľného baníctva Horná Nitra.

Publications