Al treilea raport privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/09/2020

Strategiile macroregionale ale UE (denumite în continuare „SMR”) sunt cadre de politică inițiate de țările UE și de cele din afara UE situate într-o zonă geografică definită, pentru a aborda împreună provocările și oportunitățile pe care le au în comun, prin stabilirea unor obiective comune, pe termen lung.

În cele patru SMR sunt implicate 19 țări membre ale UE și 9 țări din afara UE. Acestea sunt:

  • Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR, 2009);
  • Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR, 2011);
  • Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR, 2014); precum și
  • Strategia UE pentru regiunea alpină (EUSALP, 2016).

Începând cu 2016, astfel cum s-a convenit cu Consiliul, Comisia a publicat, la intervale de doi ani, un raport privind punerea în aplicare a celor patru SMR. Acesta este al treilea raport de acest tip, care acoperă perioada cuprinsă între jumătatea anului 2018 și jumătatea anului 2020. Acesta evaluează stadiul actual al lucrărilor și progresele înregistrate în punerea în aplicare a SMR și examinează posibilele căi de urmat. Raportul este completat de un document de lucru al serviciilor Comisiei (SWD) care oferă mai multe detalii privind situația fiecărei SMR. Ambele documente se bazează pe contribuții din partea coordonatorilor naționali și a coordonatorilor tematici ai SMR (denumiți în continuare „promotorii principali ai SMR”), precum și ale experților.

Acest raport se publică într-un moment în care criza cauzată de pandemia fără precedent de COVID-19 are efecte economice, fiscale și sociale grave asupra societății europene. Comisia a reacționat rapid propunând măsuri imediate (de exemplu CRII și CRII+) și propuneri cuprinzătoare, pe termen scurt și mediu, inclusiv Instrumentul de redresare al Uniunii Europene. La 21 iulie 2020, Consiliul European a ajuns la un acord privind Instrumentul de redresare al Uniunii Europene.

Imediat după adoptarea propunerilor de către Comisie, promotorii principali ai SMR au depus eforturi pentru a identifica mijloacele adecvate pentru ca strategiile să sprijine țările participante să răspundă la criză. SMR oferă un cadru de cooperare pregătit și operațional pentru a asigura o mai bună coordonare a acțiunilor, investițiilor și proiectelor pe teritoriile lor. SMR au caracter transsectorial, favorabil participării părților interesate și implică diferite niveluri de guvernanță. Toate aceste caracteristici pot prezenta o importanță majoră pentru îndeplinirea priorităților UE, precum Pactul verde european, Strategia digitală europeană, „O economie în serviciul cetățenilor” și „O Europă mai puternică pe plan internațional” .

Prezentul raport are două obiective. În primul rând, ia act de progresele înregistrate în ceea ce privește SMR și planifică îmbunătățirile suplimentare preconizate. În al doilea rând, analizează posibilitatea dezvoltării SMR în perioada de după criza provocată de COVID-19, cu scopul de a asigura o redresare economică durabilă, competitivă și favorabilă incluziunii sociale. În acest sens, raportul evaluează rolul SMR în realizarea noilor priorități ale UE pentru un viitor verde, digital și rezilient.

More information :

EU Macro-regional strategies

Publications