Sprawozdanie w sprawie wdrażania komunikatu Komisji pt. „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 23/03/2020

W niniejszym sprawozdaniu dokonano przeglądu postępów w realizacji założeń komunikatu pt. „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” („komunikat”).

Regiony najbardziej oddalone UE – Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Majotta, wyspa Reunion oraz Saint-Martin (Francja), Azory i Madera (Portugalia) i Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) – podlegają stałym ograniczeniom związanym z ich oddaleniem, niewielkimi rozmiarami, podatnością na zmianę klimatu i charakterem wyspiarskim, które hamują ich wzrost i rozwój. To właśnie w tym kontekście Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 349 TFUE) przewiduje specyficzne środki wsparcia dla regionów najbardziej oddalonych, w tym dostosowane warunki stosowania prawa Unii w tych regionach oraz warunki dostępu do programów UE.

Regiony najbardziej oddalone, które są rozproszone po Oceanie Atlantyckim, basenie Morza Karaibskiego, Ameryce Łacińskiej i Oceanie Indyjskim, zapewniają UE wyjątkowe atuty: bogatą różnorodność biologiczną, strategiczne położenie dla prowadzenia działalności w dziedzinach przestrzeni kosmicznej i astrofizyki, rozległe morskie strefy ekonomiczne, bliskość innych kontynentów.

W październiku 2017 r. Komisja przyjęła komunikat dotyczący wzmocnienia partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi i odpowiednimi państwami członkowskimi oraz zwiększenia jej zaangażowania we wspieranie tych regionów na ścieżce wzrostu. W kwietniu 2018 r. Rada z zadowoleniem przyjęła komunikat i zwróciła się do Komisji o kontynuowanie prac nad specyficznymi środkami na rzecz tych regionów zgodnie z art. 349 TFUE.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono działania podjęte przez Komisję, regiony najbardziej oddalone i odpowiednie państwa członkowskie w sektorach wskazanych w komunikacie, zwrócono uwagę na osiągnięcia oraz zasugerowano skoncentrowanie się na działaniach z zakresu przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i propagowania większego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wyzwania te mają kluczowe znaczenie dla tych regionów, co stwierdzono w inicjatywie przewodniej Europejski Zielony Ład, w której podkreślono, że Komisja poświęci szczególną uwagę regionom najbardziej oddalonym, biorąc pod uwagę ich podatność na zmianę klimatu i klęski żywiołowe oraz ich wyjątkowe atuty, takie jak różnorodność biologiczna i odnawialne źródła energii. Ponadto w sprawozdaniu podkreślono potrzebę wzmożenia wysiłków w innych kluczowych sektorach, takich jak niebieska gospodarka i łączność.

More information :

Polityka regionalna – najbardziej oddalone regiony Europy

Publications