Třetí zpráva o provádění makroregionálních strategií EU

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/09/2020

Makroregionální strategie EU jsou politickými rámci iniciovanými členskými státy EU a zeměmi mimo EU situovanými v určené zeměpisné oblasti, jejichž cílem je společnými silami řešit společné výzvy a příležitosti, a to prostřednictvím stanovení sdílených, dlouhodobých cílů.

Do čtyř makroregionálních strategií je zapojeno devatenáct členských států EU a devět zemí mimo EU. Jedná se o:

  • strategii EU pro region Baltského moře (EUSBSR, 2009),
  • strategii EU pro dunajský region (EUSDR, 2011),
  • strategii EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR, 2014) a
  • strategii EU pro alpský region (EUSALP, 2016).

Jak bylo dohodnuto s Radou, Komise od roku 2016 zveřejňuje každé dva roky zprávu o provádění čtyř makroregionálních strategií. Toto je třetí zpráva tohoto druhu, která zahrnuje období od poloviny roku 2018 do poloviny roku 2020. Posuzuje stav a pokrok při provádění makroregionálních strategií a hodnotí možný další postup. Doplňuje ji pracovní dokument útvarů Komise, který uvádí podrobnější informace o jednotlivých makroregionálních strategiích. Oba dokumenty jsou založeny na příspěvcích vnitrostátních a tematických koordinátorů makroregionálních strategií („hlavní prováděcí subjekty makroregionálních strategií“) a odborníků.

Tato zpráva je zveřejňována v době, kdy má krize způsobená bezprecedentní pandemií COVID-19 vážné hospodářské, fiskální a sociální dopady na evropskou společnost. Komise rychle zareagovala navržením okamžitých opatření (např. investiční iniciativa pro reakci na koronavirus a investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus) a obsáhlými návrhy pro krátký a střednědobý horizont, včetně nástroje na podporu oživení s názvem Next Generation EU. Dne 21. července 2020 dosáhla Evropská rada dohody o nástroji Next Generation EU.

Jakmile Komise tyto návrhy přijala, pracovaly hlavní prováděcí subjekty makroregionálních strategií na určení vhodných prostředků pro strategie s cílem pomoci zúčastněným zemím reagovat na krizi. Makroregionální strategie poskytují připravený a operativní rámec spolupráce pro zajištění lepší koordinace činností, investic a projektů na jejich územích. Makroregionální strategie jsou meziodvětvové, začleňují zúčastněné strany a zapojují různé úrovně správy. Všechny tyto prvky mohou mít klíčový význam pro dosažení priorit EU, mezi něž patří např. Zelená dohoda pro Evropu evropská digitální strategie, „hospodářství ve prospěch lidí“ a „silnější Evropa ve světě“.

Účel této zprávy je dvojí. Zaprvé bere na vědomí pokrok v oblasti makroregionálních strategií a stanovuje očekávání ohledně jejich dalšího vylepšování. Zadruhé zkoumá možný rozvoj makroregionálních strategií po krizi COVID-19 s cílem zajistit udržitelné, konkurenceschopné a sociálně inkluzivní hospodářské oživení. V tomto ohledu zpráva posuzuje úlohu makroregionálních strategií při plnění nových priorit EU, pokud jde o zelenou, digitální a odolnou budoucnost.

More information :

EU Macro-regional strategies

Publications