Regionalpolitikens främsta resultat 2014–2020 - Sverige

Sammanhållningspolitiken – som finansieras av Eruf, ESF och sammanhållningsfonden – är den största källan till direktinvesteringar i EU-budgeten under perioden 2014–2020. De tre fonderna kommer att möjliggöra en total investering på 485 miljarder euro, med finansiering på 355 miljarder euro från EU-budgeten.

Nedan hittar du en presentation av de utvalda investeringsmålen och de framsteg som hittills gjorts med att uppnå dessa mål, ordnade under tre rubriker:

  • Ett smart EU: forskning och innovation, digital ekonomi, små och medelstora företag
  • Ett hållbart EU: koldioxidsnål ekonomi, miljö- och klimatåtgärder, nätverksinfrastrukturer
  • Ett inkluderande EU: arbetsmarknad, social inkludering och humankapital

Om du filtrerar kan du se hur just ditt land bidrar.


Texten nedan bygger huvudsakligen på målvärdena i slutet av 2017 (om inget annat anges). En omfattande presentation av vad finansieringen omfattar och hur investeringsmålen uppnås finns på ESI-fondernas plattform för öppna data. Där hittar du diagram efter tema, land, program och fond.

Indikatorerna visar:

  • de mål som fastställts i de antagna programmen och information som rapporterats varje år i genomförandeprogrammen
  • prognoser för utvalda projekt, och
  • värdena för genomförda projekt

 

Ett smart EU

Det tilldelas avsevärda resurser från Eruf för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, förbättra tillgången till den digitala ekonomin och IT-tjänster och få fart på de små och medelstora företagens konkurrenskraft. Nedan presenteras ett urval nyckelinvesteringsindikatorer.

Företag får stöd
View the data
Arbetstillfällen skapas i företag
View the data
Nya företag får stöd
View the data

Ett hållbart EU

Investeringar för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, bevara och skydda miljön, höja resurseffektiviteten och främja anpassning till, hantering av och riskförebyggande i samband med klimatförändringarna är centrala för Erufs och Sammanhållningsfondens investeringar för att forma ett grönare Europa. Nedan presenteras ett urval nyckelinvesteringsindikatorer.

Minskad energiförbrukning i offentliga byggnader
View the data
Byggda eller uppgraderade järnvägsspår
View the data
Byggda eller uppgraderade vägar
View the data

Ett inkluderande EU

Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och social inkludering, bekämpa fattigdom och diskriminering och satsa på teoretisk och praktisk utbildning och yrkesutbildning utgör de huvudsakliga sociala pelarna för ESF och Eruf under 2014–2020. Nedan presenteras ett urval nyckelinvesteringsindikatorer.

Deltagare i ESF och i ungdomssysselsättningsinitiativet får teoretisk och praktisk utbildning, anställningsstöd och social inkludering
View the data