Finančno upravljanje

Čeprav so strukturni skladi del proračuna Evropske unije, se njihova sredstva razdeljujejo po sistemu deljene odgovornosti med Evropsko komisijo in nacionalnimi organi:

  • Komisija po pogajanjih odobri razvojne programe , ki so jih predlagale države EU, in dodeli sredstva;
  • države/regije EU upravljajo programe, jih izvajajo z izbiro projektov, jih nadzorujejo in ocenjujejo;
  • Komisija sodeluje pri spremljanju programa, dodeljuje in izplačuje odobrene izdatke ter preverja nadzorne sisteme.

Za vsak operativni program nacionalni organ imenuje:

  • organ upravljanja (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali javni oz. zasebni organ za upravljanje operativnega programa);
  • certifikacijski organ (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ za potrjevanje izkazov o izdatkih in vlog za plačilo pred njihovo predložitvijo Komisiji);
  • revizijski organ (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ za vsak operativni program za nadzor učinkovitega delovanja upravnega in nadzornega sistema).

Obveznosti

Proračunske obveznosti za operativne programe se izračunajo glede na letni delež, glede na sklad in glede na cilj. Komisija prvi letni delež dodeli pred sprejetjem operativnega programa. Kasneje dodeli deleže do 30. aprila posameznega leta.

Samodejna razveljavitev dodelitve

Komisija samodejno razveljavi vsak del proračunske obveznosti, ki ni bil uporabljen ali za katerega do konca tretjega leta po letu proračunske obveznosti ni prejela zahtevka za plačilo.

Pogoji za financiranje

Zgornje meje sofinanciranja

Najvišji odstotek sofinanciranja za vsak cilj:

  • konvergenca: 75% – 85%
  • konkurenčnost in zaposlovanje: 50% – 85%
  • evropsko teritorialno sodelovanje: 75% – 85%
  • kohezijski sklad: 85%

Upravičeni izdatki

Upravičeni izdatki so izdatki, nastali med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2023. Sofinancirane transakcije ne smejo biti zaključene pred začetnim datumom upravičenosti. Pravila se določijo na nacionalni ravni, razen če posebna pravila skladov določajo drugače.

Arhiv