Evropski sklad za regionalni razvoj

Cilj ESRR je krepitev gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem neravnovesij med regijami.

ESRR usmerja naložbe v več ključnih prednostnih področij. Ta pristop se imenuje "tematska osredotočenost":

  • inovacije in raziskave,
  • digitalna agenda,
  • podpora za mala in srednje velika podjetja (MSP),
  • nizkoogljično gospodarstvo.

Obseg sredstev ESRR, dodeljenih za ta prednostna področja, bo odvisen od kategorije regije:

  • v bolj razvitih regijah mora biti vsaj 80 % sredstev namenjenih za vsaj dve od navedenih prednostnih področij;
  • v regijah v prehodu mora biti za ti področji namenjenih 60 % sredstev;
  • v manj razvitih regijah mora biti za ti področji namenjenih 50 % sredstev.

Poleg tega mora biti del sredstev ESRR namenjenih izključno za projekte v zvezi z nizkoogljičnim gospodarstvom:

  • bolj razvite regije: 20 %;
  • regije v prehodu: 15 % in
  • manj razvite regije: 12 %.

Evropsko teritorialno sodelovanje

V okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja bo vsaj 80 % sredstev usmerjenih v štiri prednostna področja, ki so navedena zgoraj.

Posebne teritorialne značilnosti

ESRR natančno obravnava tudi posebne teritorialne značilnosti. Ukrepi ESRR so oblikovani tako, da prispevajo k omejevanju gospodarskih, okoljskih in socialnih težav na mestnih območjih s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju mest. Za to področje je namenjenih vsaj 5 % sredstev ESRR, in sicer prek "celostnih ukrepov", ki jih izvajajo mesta sama.

Območja, ki so prikrajšana zaradi naravnih geografskih značilnosti (oddaljena, gorata ali redko poseljena območja), so obravnavana posebej. Poleg tega je za najbolj oddaljena območja na voljo tudi posebna pomoč ESRR za odpravljanje morebitne prikrajšanosti, ki je posledica oddaljenosti teh območij.