Kohezijski sklad

Kohezijski sklad je namenjen državam članicam EU z bruto nacionalnim dohodkom, manjšim od 90 % povprečja EU. Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter spodbujanje trajnostnega razvoja.

Zdaj se zanj uporabljajo enaka pravila načrtovanja, upravljanja in nadzorovanja kot za ESRR in ESS, pri čemer so ta pravila določena v uredbi o splošnih določbah.

V obdobju 2014-2020 so do sredstev iz Kohezijskega sklada upravičene Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Iz Kohezijskega sklada se bo dodelilo skupno 63.4 milijard EUR za dejavnosti iz naslednjih kategorij:

  • vseevropska prometna omrežja, predvsem prednostni projekti evropskega interesa, kot jih določa EU. Kohezijski sklad bo podprl infrastrukturne projekte v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope;
  • okolje: na tem področju lahko Kohezijski sklad podpre tudi projekte, povezane z energetiko ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu energetske učinkovitosti, uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega prometa, podpore intermodalnosti, krepitve javnega prevoza itd.

Finančno pomoč iz Kohezijskega sklada lahko začasno zaustavi Svet na podlagi odločitve (ki jo mora sprejeti s kvalificirano večino), če se izkaže, da ima država članica pretiran javnofinančni primanjkljaj in tega stanja ni odpravila ali ni sprejela primernih ukrepov za odpravo tega stanja.