Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Európska komisia udeľuje tieto ocenenia každoročne projektom financovaným EÚ, ktoré preukazujú excelentnosť a nové prístupy v rámci......
Komisia a Svetová banka zverejnili správu s názvom Podnikanie v Európskej únii (Doing Business in the European Union). Posudzuje sa v nej, čo pomáha alebo......
Politika súdržnosti venuje osobitnú pozornosť regiónom, ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené prírodnými......
Predsedníčka vlády Malu Dreyer a minister hospodárstva Dr. Volker Wissing z Porýnia-Falcka nám poskytli svoje názory na súčasnú......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset