Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami.

Inwestycje z EFRR koncentrują się na kilku kluczowych priorytetowych obszarach - podejście takie jest określane mianem "koncentracji tematycznej". Są to obszary następujące:

  • innowacje i badania,
  • agenda cyfrowa,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • gospodarka niskoemisyjna.

Wysokość środków z EFRR przeznaczonych na obsługę tych priorytetów będzie uzależniona od kategorii regionu.

  • W regionach lepiej rozwiniętych co najmniej 80% środków należy przeznaczyć na realizację przynajmniej dwóch spośród wymienionych priorytetów.
  • W regionach w okresie przejściowym należy na te cele przeznaczyć co najmniej 60% środków.
  • W regionach słabiej rozwiniętych limit ten wynosi 50%.

Ponadto część środków z EFRR należy przeznaczyć konkretnie na projekty związane z gospodarką niskoemisyjną:

  • regiony lepiej rozwinięte: 20%;
  • regiony w okresie przejściowym: 15%;
  • regiony słabiej rozwinięte: 12%.

Europejska współpraca terytorialna

W ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej na obsługę wspomnianych powyżej czterech priorytetowych obszarów będzie się przeznaczać co najmniej 80% środków.

Specyficzne cechy terytorialne

Przydzielając środki z EFRR, szczególną uwagę zwraca się też na specyficzne cechy terytorialne. Jednym z celów działań finansowanych z EFRR jest ograniczanie problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych na obszarach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju. Na cel ten przeznacza się co najmniej 5% środków z EFRR, które wykorzystuje się w ramach zarządzanych przez miasta "zintegrowanych działań".

Szczególnie, w sposób zapewniający dodatkowe korzyści, traktuje się też obszary o naturalnie niekorzystnym położeniu geograficznym, czyli obszary oddalone, górzyste i słabo zaludnione. Na dodatkowe wsparcie z EFRR mogą też liczyć obszary najbardziej oddalone, którym pomaga to przezwyciężyć ograniczenia związane z niekorzystnym położeniem.