Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020

Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά kαι Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020: επίσημα κείμενα και σχόλια el pdf

 

Οι παρακάτω κανονισμοί δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eur-Lex). Ο σύνδεσμος του Eur-Lex προσφέρει πρόσβαση σε βιβλιογραφική περιγραφή που περιλαμβάνει πλήρες κείμενο, διορθωτικό και παραρτήματα (εφόσον υπάρχουν), καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες πάνω στη διαδικασία παραγωγής και τη σχέση μεταξύ εγγράφων.

Regio WikiΕκτός από τη δυνατότητα λήψης του πλήρους κειμένου της νομοθεσίας στη σελίδα InfoRegio, μπορείτε πλέον εναλλακτικά να έχετε πρόσβαση σε μια διαδραστική βάση δεδομένων με νομικά κείμενα και έγγραφα καθοδήγησης, που ονομάζεται δημόσια βάση δεδομένων κανονιστικού πλαισίου. Παρέχει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στην πρωτογενή νομοθεσία, τη δευτερογενή νομοθεσία και τις σημειώσεις καθοδήγησης. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι αυτή η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για το αγγλικό κείμενο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί πρώτα να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας. Αυτή η σαφής διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη.

Κανονισμός περί κοινών διατάξεων

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Η τελευταία ενοποιημένη έκδοση είναι διαθέσιμη στον παραπάνω σύνδεσμο, στην ετικέτα «Στοιχεία εγγράφου» της ενότητας «Όλες οι ενοποιημένες εκδόσεις». Σας επισημαίνουμε ότι οι ενοποιημένες εκδόσεις είναι εργαλεία τεκμηρίωσης και δεν έχουν νομική ισχύ.

Βλ. και πρόσθετες δηλώσεις δημοσιευθείσες στην Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός ΕΤΠΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Βλ. και πρόσθετες δηλώσεις δημοσιευθείσες στην Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός ΕΚΤ

Κανονισμοσ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός EΕΣ

Κανονισμοσ (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός ΕΟΕΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός Ταμείου Συνοχής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός ΕΓΤΑΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Κανονισμός ΕΤΘΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex

Συμμετάσχετε στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ!

Better Regulation Portal